Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datavetenskap GR (B), Verksamhetsutveckling och förändringsanalys, 7,5 hp

Computer Science BA (B), Change Analysis, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DV010G
Ämne huvudområde: Datavetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Verksamhetsutveckling och förändringsanalys
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för arkiv- och datavetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-06-15
Senast ändrad: 2014-05-31
Giltig fr.o.m: 2014-07-01

Syfte

I kursen behandlas mål, teorier och metoder för verksamhetsutveckling och förändringsarbete. Design och utvärdering av förändringsalternativ är en central del av kursen. Vidare behandlas projektarbete, gruppdynamik och kommunikation. Under kursen genomförs en tillämpningsuppgift.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska du som student kunna:
- Beskriva metoder och modeller för verksamhetsutveckling
- Tillämpa processbaserad verksamhetsutveckling
- Tillämpa och beskriva projektplanering och projektledning
- Beskriva systemutvecklingsprocessen

Innehåll

- Metoder och modeller för verksamhetsutveckling
- Processbaserad verksamhetsutveckling
- Projektplanering och projektledning
- Beskrivningsteknik/notation för verksamhetsutveckling
- Introduktion till systemutvecklingsprocessen
- Projektuppgift

Behörighet

Datavetenskap GR (A), 22,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, Skriftlig inlämningsuppgift.

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Kursen ges över Internet och har inga fysiska sammankomster. Tillgång till webbkamera och headset krävs.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma. Tillgång till webbkamera och headset krävs.

Examination

0.0 hp, I107: Skriftlig inlämningsuppgift
Betyg: Godkänd eller underkänd.

3.0 hp, P107: Projekt
Skriftlig redovisning samt muntlig presentation. Grupp om max 3 personer. Om kurstillfälle ges på distans eller i flexibel form sker muntlig presentation i sal eller via distansverktyg.
Betyg: Godkänd eller underkänd.

4.5 hp, T107: Tentamen
Vid kurstillfälle på campus: Skriftlig salstentamen
Vid kurstillfälle på distans eller i flexibel form: Skriftlig hemtentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

För samtliga former finns betygskriterier för ämnet på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Andersen E, Grude V K, Haug T
Titel: Målinriktad projektstyrning
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Ljungberg A, Larsson E
Titel: Processbaserad verksamhetsutveckling
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört Skriftlig inlämningsuppgift, moment I107, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DVAB02 eller IKAB66.