Datavetenskap GR (B), Verksamhetsutveckling och förändringsanalys, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Datavetenskap GR (B), Verksamhetsutveckling och förändringsanalys, 7,5 hp

Computer Science BA (B), Change Analysis, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DV010G
 • Ämne huvudområde: Datavetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Verksamhetsutveckling och förändringsanalys
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2007-06-15
 • Senast ändrad: 2022-10-14
 • Giltig fr.o.m: 2023-07-01

Syfte

I kursen behandlas verksamhetsutveckling, förändringsanalys och förändringsarbete. Processer och processbaserad verksamhetsutveckling är en viktig kärna, liksom utvärdering av förändringsalternativ. Vidare behandlas projektplanering, projektledning och att arbeta i projekt.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska du kunna:
- beskriva metoder och modeller för verksamhetsutveckling,
- tillämpa processbaserad verksamhetsutveckling och modellera processer,
- identifiera problem och mål och ge förslag till förändringsalternativ i ett mindre case,
- tillämpa projektplanering och beskriva projektledning och arbete i projekt,
- beskriva historik och utveckling av systemutvecklingsprocessen,
- beskriva de viktigaste faktorerna vid implementering av förändring i en organisation,
- beskriva några etiska och samhälleliga faktorer att ta hänsyn till vid verksamhetsutvecklingsarbete.

Innehåll

- Introduktion till verksamhet och verksamhetsutveckling
- Processbaserad verksamhetsutveckling
- Beskrivningsteknik/notation för verksamhetsutveckling
- Förändringsanalys
- Projektplanering, projektledning, projektarbete
- Introduktion till systemutvecklingsprocessen
- Förändring och implementering
- Etik och samhälleliga överväganden vid verksamhetsutvecklingsprojekt
- Projektuppgift

Behörighet

Datavetenskap GR (A), 22,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Kursen ges över Internet och har inga fysiska sammankomster. Tillgång till webbkamera och headset krävs.

Examination

I110: Skriftlig inlämningsuppgift, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

P110: Projekt och seminarium, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Skriftlig redovisning samt deltagande vid avslutande seminarium. Grupp om max 2 personer. Form för genomförande påverkar om seminarium sker i sal eller via distansverktyg.

Betygskriterier för ämnet på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DVAB02 eller IKAB66.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Andersen E, Grude V K, Haug T
 • Titel: Målinriktad projektstyrning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Ljungberg A, Larsson E
 • Titel: Processbaserad verksamhetsutveckling
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur

Sidan uppdaterades 2022-12-05