Datavetenskap GR (B), Verksamhetsutveckling och förändringsanalys, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Datavetenskap GR (B), Verksamhetsutveckling och förändringsanalys, 7,5 hp

Computer Science BA (B), Change Analysis, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DV010G
 • Ämne huvudområde: Datavetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Verksamhetsutveckling och förändringsanalys
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Fastställd: 2007-06-15
 • Senast ändrad: 2020-03-27
 • Giltig fr.o.m: 2020-07-01

Syfte

I kursen behandlas mål, teorier och metoder för verksamhetsutveckling och förändringsarbete. Design och utvärdering av förändringsalternativ är en central del av kursen. Vidare behandlas projektarbete, gruppdynamik och kommunikation. Under kursen genomförs en tillämpningsuppgift.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska du som student kunna:
- beskriva metoder och modeller för verksamhetsutveckling,
- tillämpa processbaserad verksamhetsutveckling,
- tillämpa och beskriva projektplanering och projektledning,
- beskriva systemutvecklingsprocessen.

Innehåll

- Metoder och modeller för verksamhetsutveckling
- Processbaserad verksamhetsutveckling
- Projektplanering och projektledning
- Beskrivningsteknik/notation för verksamhetsutveckling
- Introduktion till systemutvecklingsprocessen
- Projektuppgift

Behörighet

Datavetenskap GR (A), 22,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Kursen ges över Internet och har inga fysiska sammankomster. Tillgång till webbkamera och headset krävs.

Examination

P109: Projekt, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Skriftlig redovisning samt muntlig presentation. Grupp om max 3 personer. Form för genomförande påverkar om muntlig presentation sker i sal eller via distansverktyg.

X109: Examination, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Vid kurstillfälle på campus gäller skriftlig salstentamen. Vid kurstillfälle på distans: Webbexamination.

Betygskriterier för ämnet på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Övergångsregel

Aktuella delar av examination kan vara klart från tidigare version(er) av kursplanen enligt följande:
P109, 3.0 hp motsvaras av P107, 3.0 hp.
X109, 4.5 hp motsvaras av P107, 4.5 hp.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DVAB02 eller IKAB66.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Andersen E, Grude V K, Haug T
 • Titel: Målinriktad projektstyrning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Ljungberg A, Larsson E
 • Titel: Processbaserad verksamhetsutveckling
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur

Sidan uppdaterades 2022-12-05