Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Datavetenskap GR (B), XML, 7,5 hp

Computer Science BA (B), XML, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DV019G
 • Ämne huvudområde: Datavetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): XML
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2007-06-15
 • Senast ändrad: 2019-11-26
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-01

Syfte

Extensible Markup Language (XML) är en något förenklad version av SGML. Förutom tidigare användningsområden för SGML spelar XML en allt större roll för att representera data, information och kunskap vid kommunikation mellan olika datorbaserade system. Kursen presenterar teoretiskt och praktiskt grundläggande begrepp inom taggade språk med fokusering mot XML. I konceptet XML ingår scheman som reglerar syntax och innehåll i en XML-struktur, namnrymd och verktyg för typsättning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan du
- beskriva och kategorisera några taggade notationer,
- redogöra för syntaxen för XML,
- definiera och tillämpa scheman och Document Type Definitions för XML,
- skapa XML-dokument med tillhörande schema och välja namndrymd,
- generera dokument genom att extrahera data ur XML-strukturer med hjälp av XSL,
- tillämpa CSS för att presentera XML-dokument,
- redogöra för och använda SVG-formatet för enklare bilder och animeringar,
- skilja mellan olika typer av XML-parsers,
- använda XML-parsers från några objektorienterade programmeringsspråk (t.ex. Java, C++ eller C#) och
- förklara och använda XPointer, XPath och XLink.

Innehåll

- Taggade notationer
- En utvecklingsmiljö för XML.
- Syntax för XML
- Schema för XML (XSD)
- XPointer, XPath och XLink
- Namespace
- XSL-transformationer
- Kategorisering av XML-parsers
- Användning av XML-parsers från något objektorienterat språk, t.ex. JAva, C++ eller C#.
- SVG

Behörighet

Datateknik GR (A), 30 hp inkluderande minst en av nedanstående kurser:
Objektorienterad programmering i Java II, 7,5 hp eller Objektbaserad programmering i C++, 7,5 hp eller Introduktion till C# programmering, 4,5 hp
alternativt:
Datavetenskap GR (A), 30 hp eller Informatik GR (A), 30 hp, inkluderande moment eller kurs motsvarande Programmering i Delphi, 10,5 hp eller Programmering i Java, 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och handledning. Större delen av kurstiden är studietid utan lärare som du skall ägna åt inläsning av litteratur, förberedelser för laboration, eget laborerande och arbete med projektuppgifter.

Kursen börjar med en obligatorisk aktivitet.

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, laboration 1.

Examination

L108: Laboration 1, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L208: Laboration 2-8, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Q108: Webbexamination, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0.5 hp, L108: Laboration 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.0 hp, L208: Laboration 2–8
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, Q108: Webbexamination
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kursplan har samma innehåll som kursplan DT074G, Datateknik GR (A), XML, 7,5 hp. Båda kurserna kan inte ingå i samma examen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Joe Fawcett, Liam R. E Quin, Danny Ayers
 • Titel: Beginning XML
 • Upplaga: 5
 • Förlag: Wiley

Referenslitteratur

 • Författare/red: Brian Benz och John R. Durant
 • Titel: XML programming bible
 • Förlag: Wiley
 • Författare/red: Chris Bates
 • Titel: XML in Theory and Practice
 • Förlag: Wiley
 • Författare/red: Elliotte Rusty Harold
 • Titel: XML 1.1 Bible
 • Förlag: Wiley
 • Kommentar: Eller senare upplaga
 • Författare/red: Kenneth B. Sall
 • Titel: XML family of specifications : a practical guide
 • Förlag: Addison-Wesley
Någon av ovanstående titlar samt material tillhandahållet under kursen.

Sidan uppdaterades 2022-12-14