Datavetenskap GR (C), Examensarbete Datavetenskap, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Datavetenskap GR (C), Examensarbete Datavetenskap, 15 hp

Computer Science BA (C), Thesis Work in Computer Science, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DV015G
 • Ämne huvudområde: Datavetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Examensarbete Datavetenskap
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Fastställd: 2007-05-15
 • Senast ändrad: 2022-11-14
 • Giltig fr.o.m: 2023-07-01

Syfte

Syftet med examensarbetet är att genom ett självständigt arbete ge studenten grundläggande kunskaper om forskningsprocessen samt dess tillämpningar inom det datavetenskapliga området.

Lärandemål

Efter godkänt examensarbete ska du kunna:
- bygga ett arbete på tidigare forskning inom det valda delområdet samt positionera arbetet i ämnet,
- författa en rapport med adekvat innehåll, god struktur och ett akademiskt språkbruk,
- värdera källor samt förhålla sig kritiskt och självständigt gentemot olika ansatser till att studera och lösa problem,
- identifiera och analysera komplexa problem med färdigheter i att använda analytiska metoder samt motivera vald metod för att studera ett problem,
- planera tiden, arbeta självständigt och systematiskt,
- presentera, argumentera och försvara det egna arbetet,
- kritiskt reflektera över slutsatser samt diskutera och analysera reliabilitet, validitet och generaliserbarhet i det egna arbetet,
- göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom området datavetenskap,
- reflektera över kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används

Innehåll

- Tillämpning av datavetenskap i en omfattande uppgift som på förhand inte har en given lösning.
- Problemformulering.
- Problemlösning.
- Vetenskaplig metod.
- Dokumentation av lösning enligt tillämpbar standard eller mall.
- Muntlig presentation.
- Muntlig och skriftlig opposition.
- Att författa en rapport för ett självständigt utredningsarbete, konstruktionsarbete eller ett arbete av experimentell karaktär som presenteras såväl muntligt som i en skriftlig rapport.

Behörighet

Datavetenskap GR (A-C), 75 hp, inkl Datavetenskap GR (C) Avancerad verksamhetsutveckling, 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

En examinator måste alltid kontaktas innan arbetet kan sättas igång för godkännande och registrering av examensarbetet och för att få en handledare utsedd. Området för valt examensarbete ska gränsa till kursen på C-nivå. Det är inte möjligt att i efterhand komma med ett påbörjat eller färdigt arbete och få detta godkänt.
Examensarbetet utförs individuellt.
Arbetsinsatsen är ca 400 timmar varav huvuddelen är utan handledning. Examinator utser en handledare vid institutionen. Handledare svarar för den fortlöpande vägledningen av studenten under arbetets gång. Om arbetet utförs utanför institutionen utses även en handledare vid ifrågavarande företag eller organisation. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Examination

O101: Opponering på annans arbete. Presentation av eget arbete., 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

R101: Rapport - tekniskt innehåll samt språk och struktur, 13,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Examensarbetet skall utgöra ett självständigt utredningsarbete, konstruktionsarbete eller ett arbete av experimentell karaktär. Vetenskaplig metodik skall användas vid genomförandet. Arbetet bör vidare ha ett visst nyhetsvärde och skall innehålla moment av egen analys och systematisk problemlösning.

Litteratur

Obligatorisk litteratur
Mittuniversitetet (.) Utdelat material.

Sidan uppdaterades 2022-11-25