Datavetenskap GR (C), Examensarbete Datavetenskap, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Datavetenskap GR (C), Examensarbete Datavetenskap, 15 hp

Computer Science BA (C), Thesis Work in Computer Science, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DV015G
 • Ämne huvudområde: Datavetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Examensarbete Datavetenskap
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2007-05-15
 • Senast ändrad: 2022-11-25
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Syftet med examensarbetet är att ge studenten fördjupade kunskaper om forskningsprocessen och ge ett bidrag till forskningsområdet.

Lärandemål

Efter godkänt examensarbete kan Du:
- planera tiden, ca 350 timmar, för att självständigt lösa en större uppgift
- formulera uppgiften och dess begränsningar
- med vetenskaplig metodik lösa uppgiften
- skriftligt och muntligt presentera arbetet
- försvara och argumentera för sitt examensarbete utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt
- kritiskt reflektera över metodiken och slutsatserna i arbetet,
- göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom området datatvetenskap
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används

Innehåll

- Tillämpning av datavetenskap i en omfattande uppgift som på förhand inte har en given lösning.
- Problemformulering.
- Problemlösning.
- Vetenskaplig metod.
- Dokumentation av lösning enligt tillämpbar standard eller mall.
- Muntlig presentation.
- Muntlig opposition.

Behörighet

Datavetenskap GR (A-C), 75 hp, varav Datavetenskap GR (C), 15 hp.
Kurserna på C-nivå ska gränsa till området för valt examensarbete. Bedömningen görs individuellt av utsedd examinator.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

En examinator måste alltid kontaktas innan arbetet kan sättas igång för godkännande och registrering av examensarbetet och för att få en handledare utsedd. Det är inte möjligt att i efterhand komma med ett påbörjat eller färdigt arbete och få detta godkänt.
Examensarbetet kan utföras antingen individuellt eller undantagsvis i mindre grupp om två studenter. Arbetsinsats per student är ca 400 timmar varav huvuddelen cirka 390 timmar (97%) är utan handledning.
Examinator utser en handledare vid institutionen. Handledare svarar för den fortlöpande vägledningen av studenten under arbetets gång, ca 10 timmar. Om arbetet utförs utanför institutionen utses även en handledare vid ifrågavarande företag eller organisation. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Examination

O101: Opponering på annans arbete. Presentation av eget arbete., 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

R101: Rapport - tekniskt innehåll samt språk och struktur, 13,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Examensarbetet skall utgöra ett självständigt utredningsarbete, konstruktionsarbete eller ett arbete av experimentell karaktär. Vetenskaplig metodik skall användas vid genomförandet. Arbetet bör vidare ha ett visst nyhetsvärde och skall innehålla moment av egen analys och systematisk problemlösning.

Litteratur

Obligatorisk litteratur
Mittuniversitetet (.) Utdelat material.

Sidan uppdaterades 2022-11-25