Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Informatik AV, Designvetenskap, 7,5 hp

Informatics MA, Design Science, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IK041A
Ämne huvudområde: Informatik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Designvetenskap
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-08-13
Senast ändrad: 2013-07-08
Giltig fr.o.m: 2013-06-01

Syfte

Kursen syftar till att utveckla en förmåga att värdera och validera olika metoder och ansatser för design av komplexa system.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall den studerande:
- vara orienterad om olika systemvetenskapliga analys- och designmetoder för
arbete med komplexa system,
- ha god kunskap om olika forskningsgrupper och forskningsansatser inom
ämnesområdet, och
- ha full färdighet i att testa, verifiera och klassificera olika ansatser och
metoder för design av komplexa system.

Innehåll

De viktigaste momenten i kursen är:
- Designvetenskap
- Generell designmetodik
- Idealiserad design
- Designanalys och systembeskrivning
- Systemutvecklingsprocessen
- Designtänkande
- Utvecklingsmiljön
- Planering, genomförande och rapportering av test

Behörighet

Informatik GR (A-C), 90 hp, inkluderande 30 hp Informatik GR (C)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i någon/några av följande former:

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer,
seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

3.5 hp, I104: Inlämningsuppgifter
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

4.0 hp, R104: Skriftlig rapport
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Material som finns tillgängligt via kursens webbplats.

Banathy, B. H., Designing Social Systems in a Changing World., New York., Plenum Press, 1996

Checkland, P., Scholes, J, Soft Systems Methodology in Action, New York., Wiley, 1990

Stolterman, E., Löwgren, J, Thoughtful Interaction Design, Cambridge, Mass. USA, Mit Press Ltd,, 2007, 9780262622097

Referenslitteratur

Beer, S, Beyond Dispute. The invention of Team Syntegrity, New York., Wiley, 1994

Beer, S, Heart of Enterprise, Chichester, UK, John Wiley & Sons, 1994, 9780471948377

Jackson Michael C, Systems Approaches to management, Kluwer Academic/Plenum Publisher, 2000

Nyström, C., A, Designing Intranets for Viability. Approaching organizational empowerment and participation, Umeå Universitet, PrintMedia, 2006

Kommentar: Doktorsavhandling, finns tillgänglig via divaportalen.

Senge, P, The fifth discipline. The art and practice of the learning organization, Broadway Business, 2006, 9780385517256

Simon H, The Sciences of the Artificial., MIT-Press, 3rd Edition

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod IKAD63