Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Informatik AV, Designvetenskap, 7,5 hp

Informatics MA, Design Science, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IK021A
Ämne huvudområde: Informatik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Designvetenskap
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2013-11-27
Fastställd: 2014-03-11
Senast ändrad: 2014-03-11
Giltig fr.o.m: 2014-06-01

Syfte

Kursen syftar till att utveckla en förmåga att värdera och validera olika metoder och ansatser för design av komplexa system.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall den studerande:
- vara orienterad om olika systemvetenskapliga analys- och designmetoder för
arbete med komplexa system,
- ha god kunskap om olika forskningsgrupper och forskningsansatser inom
ämnesområdet, och
- ha full färdighet i att testa, verifiera och klassificera olika ansatser och
metoder för design av komplexa system.

Innehåll

De viktigaste momenten i kursen är:
- Designvetenskap
- Generell designmetodik
- Idealiserad design
- Designanalys och systembeskrivning
- Systemutvecklingsprocessen
- Designtänkande
- Utvecklingsmiljön
- Planering, genomförande och rapportering av test

Behörighet

Avlagd kandidatexamen i informatik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i någon/några av följande former:

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer,
seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

3.5 hp, I101: Inlämningsuppgifter
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.0 hp, R101: Skriftlig rapport
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Sent inlämnat material kan påverka betygssättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Material som finns tillgängligt via kursens webbplats.

Författare/red: Banathy, B. H.
Titel: Designing Social Systems in a Changing World.
Upplaga: 1996
Förlag: Plenum Press

Författare/red: Checkland, P., Scholes, J
Titel: Soft Systems Methodology in Action
Upplaga: 1990
Förlag: Wiley

Författare/red: Stolterman, E., Löwgren, J
Titel: Thoughtful Interaction Design
Upplaga: 2007
Förlag: Mit Press Ltd,

Referenslitteratur

Författare/red: Beer, S
Titel: Beyond Dispute. The invention of Team Syntegrity
Upplaga: 1994
Förlag: Wiley

Författare/red: Beer, S
Titel: Heart of Enterprise
Upplaga: 1994
Förlag: John Wiley & Sons

Författare/red: Jackson Michael C
Titel: Systems Approaches to management
Upplaga: 2000
Förlag: Kluwer Academic/Plenum Publisher

Författare/red: Nyström, C., A
Titel: Designing Intranets for Viability. Approaching organizational empowerment and participation
Upplaga: 2006
Förlag: PrintMedia
Kommentar: Doktorsavhandling, finns tillgänglig via divaportalen.

Författare/red: Senge, P
Titel: The fifth discipline. The art and practice of the learning organization
Upplaga: 2006
Förlag: Broadway Business

Författare/red: Simon H
Titel: The Sciences of the Artificial.
Upplaga: 3rd Edition
Förlag: MIT-Press

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod IKAD63 eller IK041A på grund av liknande kursinnehåll.