Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Informatik AV, Examensarbete, 15 hp

Informatics MA, Master's Degree Project, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IK042A
Ämne huvudområde: Informatik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Examensarbete
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: A1E - Kursen ligger på avancerad nivå och innehåller examensarbete för magisterexamen.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-06-15
Senast ändrad: 2014-11-28
Giltig fr.o.m: 2015-01-01

Syfte

Kursen syftar till att förmedla en förmåga att självständigt planera och genomföra samt vetenskapligt kommunicera ett mindre forskningsprojekt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Identifiera och formulera samhälleliga och ämnesrelevanta frågeställningar inom ämnet informatik.

- Självständigt utforma och genomföra en, för ämnesinriktningen, metodologiskt och forskningsetiskt välgrundad studie av den valda frågeställningen.

- Skapa en syntes av insamlad data och valda teorier och/eller modeller så att generell kunskap om den frågeställning som undersöks genereras.

- Identifiera behov av ytterligare kunskap inom det valda området

- Presentera sarbetet i både tal och skrift så att det möjliggör ett vetenskapligt samtal

- Genomföra en kritisk bedömning av eget och andras arbete och resultat med avseende på vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll

De viktigaste momenten i kursen är:
- Planering och design av forsknings- och utvecklingsprojekt samt formulering av forskningsfråga
- Positionering av det egna arbetet i relation till relevant forskning och utveckling
- Värdering och val av metod
- Genomförande
- Rapportering och kommunikation

Behörighet

Informatik, 105 hp, varav minst 15 hp på avancerad nivå samt minst 7,5 hp vetenskaplig metod.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen omfattar ca 400 studietimmar. Den lärarledda undervisningen består av handledning och seminarier.

Examination

15.0 hp, O101: Kursbetyg
Skriftlig tentamen på formalia, genomförande av planerings-, pro- och examinationsseminarier samt presentation av skriftlig examensrapport.
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Sent inlämnat material kan påverka betygssättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: American Psychological Association
Titel: Publication Manual
Upplaga: Senaste upplagan

Författare/red: Höst, M. Regnell, B. Runesson, P.
Titel: Att genomföra examensarbete
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Projektlitteratur tillkommer

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod IKAD66.