Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Informatik AV, Examensarbete, 30 hp

Informatics MA, Master's Degree Project, 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IK043A
Ämne huvudområde: Informatik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Examensarbete
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: A1E - Kursen ligger på avancerad nivå och innehåller examensarbete för magisterexamen.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-06-15
Senast ändrad: 2014-11-28
Giltig fr.o.m: 2015-01-01

Syfte

Kursen syftar till att förmedla dels en grundläggande förmåga att tillämpa informatisk forskningsmetod, dels en förmåga att självständigt planera och genomföra samt vetenskapligt kommunicera ett mindre forskningsprojekt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Identifiera och formulera samhälleliga och ämnesrelevanta frågeställningar inom ämnet informatik.

- Självständigt utforma och genomföra en, för ämnesinriktningen, metodologiskt och forskningsetiskt välgrundad studie av den valda frågeställningen.

- Skapa en syntes av insamlad data och valda teorier och/eller modeller så att generell kunskap om den frågeställning som undersöks genereras.

- Identifiera behov av ytterligare kunskap inom det valda området

- Presentera examensarbetet i både tal och skrift så att det möjliggör ett vetenskapligt samtal

- Genomföra en kritisk bedömning av eget och andras arbete och resultat med avseende på vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll

De viktigaste momenten i kursen är:
- Planering och design av forsknings- och utvecklingsprojekt samt formulering
av forskningsfråga
- Positionering av det egna arbetet i relation till relevant forskning och
utveckling
- Värdering av val och metod
- Genomförande
- Rapportering och kommunikation

Behörighet

Informatik 90 hp, varav Informatik GR (C), 30 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen omfattar ca 800 studietimmar. Den lärarledda undervisningen består av handledning och seminarier.

Examination

30 hp
Kursbetyg
Skriftlig tentamen på formalia, genomförande av planerings- pro- och examinationsseminarier samt presentation av skriftlig examensrapport.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: American Psychological Association
Titel: Publication Manual
Upplaga: Senaste upplagan

Författare/red: Höst, M. Regnell, B. Runesson, P.
Titel: Att genomföra examensarbete
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Projektlitteratur tillkommer.