Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Informatik AV, Informationsdelning, 7,5 hp

Informatics MA, Information Sharing, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IK020A
Ämne huvudområde: Informatik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Informationsdelning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2013-10-15
Fastställd: 2014-03-31
Senast ändrad: 2014-03-31
Giltig fr.o.m: 2014-06-01

Syfte

Kursen syftar till att utveckla en förmåga att identifiera och utvärdera behov som rör informationsdelning både internt och externt.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- självständigt redogöra för centrala begrepp, teorier, modeller och teknologier för informationsdelning och spårbarhet.
- kritiskt granska, jämföra och utvärdera olika sätt att värdera information
- självständigt beskriva en lösning för hållbar informationsdelning

Innehåll

Informationsdelning ur olika perspektiv.
Värdering av information
Spårbarhet
Distribuerade miljöer

Behörighet

Avlagd kandidatexamen i informatik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen börjar med en obligatorisk aktivitet, Skriftlig Inlämningsuppgift 1.

Undervisningen bedrivs i någon/några av följande former:

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer,
seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

1.0 hp, I101: Skriftlig Inlämningsuppgift 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.5 hp, I201: Inlämningsuppgifter
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.0 hp, R101: Muntlig och skriftlig redovisning av rapport
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Sent inlämnat material kan påverka betygssättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Material som finns tillgängligt via kursens webbplats.

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört Skriftlig Inlämningsuppgift 1, moment I101, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.