Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Informatik AV, Krisledning ur ett designperspektiv, 7,5 hp

Informatics MA, Crisis Management from a Design Perspective, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IK018A
Ämne huvudområde: Informatik
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Krisledning ur ett designperspektiv
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2013-10-01
Fastställd: 2014-04-11
Senast ändrad: 2014-04-11
Giltig fr.o.m: 2014-06-01

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska få möjlighet att ur ett designperspektiv skapa en effektiv krisledning och krishantering.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- självständigt redogöra för centrala begrepp, teorier, och modeller för krisledning och design.
- kritiskt granska, jämföra och utvärdera kommunikationsmönster i kris
- självständigt designa krisövning i syfte att öva förmåga till effektiv krisledning och krishantering.

Innehåll

Scenariodesign
Kommunikationsmönster i kris
Krisledning
Designperspektiv
Övning

Behörighet

Avlagd kandidatexamen inom beteendevetenskap, samhällsvetenskap eller data- och systemvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen börjar med en obligatorisk aktivitet, Skriftlig inlämningsuppgift 1.

Undervisningen bedrivs i någon/några av följande former:

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer,
seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

1.0 hp I101: Skriftlig Inlämningsuppgift 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.5 hp, I201: Skriftliga inlämningsuppgifter
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.0 hp, R101: Skriftlig rapport med muntlig redovisning
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Sent inlämnat material kan påverka betygssättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Material som finns tillgängligt via kursens webbplats.

Författare/red: Boland, R., & Collopy, F. (Eds.).
Titel: Managing as designing.
Upplaga: 2004
Förlag: Stanford business books.

Författare/red: Nelson, Harold G. & Stolterman, Erik
Titel: The design way: intentional change in an unpredictable world. 2. ed.
Upplaga: 2012
Förlag: Cambridge, MA: MIT Press

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört Skriftlig inlämningsuppgift 1, moment I101, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.