Kursplan för Informatik AV, Kunskapshantering i distribuerade miljöer, 7,5 hp

Informatics MA, Knowledge Management in Distributed Settings, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IK019A
 • Ämne huvudområde: Informatik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Kunskapshantering i distribuerade miljöer
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och systemvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2013-10-15
 • Fastställd: 2014-04-11
 • Senast ändrad: 2014-04-11
 • Giltig fr.o.m: 2014-06-01

Syfte

Kursen syftar till att utveckla förmåga till och kunskaper om kommunikation, informationsutbyte och samarbete i distribuerade miljöer.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- kritiskt granska, jämföra och utvärdera olika sätt att hantera kunskap i distribuerade miljöer.
- självständigt utarbeta en strategisk plan för hur en organisationer kan arbeta med kunskapshantering på ett hållbart sätt.

Innehåll

De viktigaste momenten i kursen är:
- Kunskapshantering
- Distribuerade miljöer
- Tyst kunskap

Behörighet

Avlagd kandidatexamen inom beteendevetenskap, samhällsvetenskap eller data- och systemvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen börjar med en obligatorisk aktivitet, Skriftlig inlämningsuppgift 1.

Undervisningen bedrivs i någon/några av följande former:

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer,
seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

1.0 hp, I101: Skriftlig inlämningsuppgift 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.5 hp, I201: Skriftliga inlämningsuppgifter
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.0 hp, R101: Skriftlig rapport med muntlig redovisning
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Sent inlämnat material kan påverka betygssättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Material som finns tillgängligt via kursens webbplats.
Övrig information
Den som inte senast kursvecka tre genomfört skriftlig inlämningsuppgift 1, moment I101, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.