Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Informatik GR (A), Affärsinformatik, 7,5 hp

Informatics BA (A), Business Informatics, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IK103G
Ämne huvudområde: Informatik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Affärsinformatik
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2012-04-26
Fastställd: 2012-05-09
Senast ändrad: 2013-12-10
Giltig fr.o.m: 2014-01-01

Syfte

Kursen vänder sig till personer med intresse för ekonomi och informationssystem samt styrning av dessa system. Inom ramen för kursen studeras administrativa system, såsom affärs- och ledningssystem. Efter avslutad kurs har du kunskap om informationssäkerhet, IT revision och kan värdera olika implementeringar av affärssystem.

Lärandemål

Efter genomförande kurs ska den studerande kunna:
- Redogöra för utveckling av affärsprocesser
- Beskriva informationssystem i företag och organisationer
- Redogöra för IT-revision
- Redogöra för informationssäkerhet
- Specificera krav och önskemål på affärssystem för företag och organisationer
- Värdera affärssystem för företag och organisationer

Innehåll

- Företag och organisationers affärssystem
- IT-revision
- Informationssäkerhet
- Värdering och kravställande på informationssystem för företag och organisationer

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, skriftlig inlämningsuppgift 1.

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Kursen ges över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

1.0 hp, I101: Skriftlig inlämningsuppgift 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, I201: Skriftliga inlämningsuppgifter
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

3.5 hp, R101: Skriftlig rapport
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, F är Underkänt.

Sent inlämnat material kan påverka betygssättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Material som finns på kursens webbplats.

Författare/red: Benyon-Davies, Paul
Titel: Business Information Systems
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Palgrave MacMillan

Författare/red: Magnusson, Johan & Olsson, Björn
Titel: Affärssystem
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört den obligatoriska aktiviteten Skriftlig inlämningsuppgift 1, moment I101, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett "tidigt avbrott”.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod IK001G.