Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Informatik GR (A), Användarcentrerad systemutveckling I, 7,5 hp

Informatics BA (A), User-Centered Systems Design I, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IK006G
Ämne huvudområde: Informatik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Användarcentrerad systemutveckling I
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-10-04
Fastställd: 2007-12-07
Senast ändrad: 2014-04-01
Giltig fr.o.m: 2014-04-01

Syfte

Kursen skall ge förståelse för processer, modeller, roller och användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt ur ett användarcentrerat perspektiv. Utifrån detta studeras hur man praktiskt kan arbeta för att nå hög användbarhet i IT-lösningar. Efter avslutad kurs skall studenten kunna delta i användarcentrerade systemutvecklingsprojekt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- förklara och exemplifiera användarcentrerat behov,
- beskriva centrala begrepp inom området systemutveckling,
- tillämpa systemutvecklingsprocessens livscykel,
- beskriva olika angreppssätt vid systemutveckling,
- beskriva några systemutvecklingsmodeller,
- beskriva olika kategorier av roller som ingår i ett systemutvecklingsprojekt

Innehåll

De viktigaste momenten i kursen är:
- Användarcentrering
- Systemutvecklingsmodeller
- Centrala begrepp inom området systemutveckling
- Systemutvecklingsprocessens livscykel
- Olika angreppssätt vid systemutveckling
- Roller som ingår i ett systemutvecklingsprojekt
- Designrollens ansvar och konsekvenser

Behörighet

Grundläggande behörighet -

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen börjar med en obligatorisk aktivitet, inlämningsuppgift; Terminologi.

Kursen omfattar 200 timmar. Undervisningen bedrivs i någon/några av följande former:

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

1.0 hp, I103: Skriftlig inlämningsuppgift, terminologi
Betyg: Godkänd eller Underkänd

5.0 hp, I203: Skriftliga inlämningsuppgifter
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.5 hp, R103: Rapport, skriftlig redovisning
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Sent inlämnar material kan påverka betygssättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Gulliksen Jan, et al
Titel: Användarcentrerad systemdesign
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Wiktorin, Lars
Titel: Systemutveckling på 2000-talet
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Författare/red: Andersen, Erling S
Titel: Systemutveckling : Principer, Metoder Och Tekniker
Upplaga: Senaste upplagan

Författare/red: Flodén, Jonas
Titel: Essentials of informationsystems
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Material tillkommer som finns på kursens webbplats.

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört skriftlig inlämningsuppgift, terminologi, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.