Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Informatik GR (A), Digitaliseringskunskap med didaktisk inriktning, 7,5 hp

Informatics BA (A), Digitalisation Aligned to Education, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IK082G
 • Ämne huvudområde: Informatik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Digitaliseringskunskap med didaktisk inriktning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 30%, Teknik 40%, Undervisning 30%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2019-03-11
 • Fastställd: 2019-03-21
 • Senast ändrad: 2019-06-24
 • Giltig fr.o.m: 2019-07-01

Syfte

Den här kursen riktar sig till dig som är verksam lärare i grundskolan, och som vill bredda dina kunskaper avseende digitaliseringens olika dimensioner och praktiker. Kursen har ett fokus på hur vi människor blir medaktörer i samhällsutvecklingen. Kursen introducerar även verktyg för utveckling av din undervisning i enlighet med läroplanens mål kring digitalisering.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- definiera begreppet digitalisering och dess dimensioner,
- problematisera föreställningen om digitaliseringens påverkan på individ och samhälle,
- placera digitalisering i relation till samhällets hållbara utveckling,
- problematisera vilka som digitaliserar och var digitalisering görs,
- visa kritiskt förhållningssätt till digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten,
- tillämpa forskningsresultat inom digitalisering som är relevant för lärares yrkesutövning,
- i sin lärarroll tillvarata elevers kunskaper och erfarenheter kring digitalisering för att stimulera elevers lärande och utveckling.

- integrera elevers kunskaper och erfarenheter kring digitalisering för att stärka dem.

Innehåll

Digitalisering, individ och samhälle
Teknikfilosofi och teknikhistoria
Digitalisering i relation till hållbar utveckling
Det aktiva medborgarskapets roll för digitalisering i samhället
Lärandeteorier i relation till digitalisering
Didaktiska perspektiv på digitalisering
Digitala verktyg och IKT i undervisning

Behörighet

Minst 60 högskolepoäng varav 15 högskolepoäng inom ämnet pedagogik. Dessutom krävs yrkesverksamhet som lärare i grundskolan motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen börjar med en obligatorisk aktivitet, inlämningsuppgift; [BRa namn].

Undervisningen sker på distans via en digital lärplattform och videomöten. I kursen ingår fältarbete som förutsätter tillgång till en undervisningsgrupp i grundskolan. Studenten jobbar individuellt eller i grupp. Föreläsningar, seminarier och handledning genomförs löpande och kursen avslutas med en rapport.

Examination

I101: Reflektionsbrev, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

R101: Praktisk tillämpning, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

S101: Teori, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0.0 hp, I101, Reflektionsbrev
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, S101, Teori
Examineras med inlämningsuppgifter och seminarier
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.5 hp, R101, Praktisk tillämpning
Examineras med inlämningsuppgifter, seminarier och rapport
Betyg: A, B, C, D, E, Fx eller F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört inlämningsuppgift, Reflektionsbrev, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.

Samtliga deltagare behöver ha tillgång till dator med internetuppkoppling, samt webbkamera och mikrofon.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bates, A. W.
 • Titel: Teaching in a digital age
 • Förlag: BCcampus
 • Webbadress: http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/
 • Kommentar: Gratis nedladdning som pdf eller ePub.
 • Författare: Brennen, Scott and Kreiss, Daniel
 • Artikeltitel: Digitalization and Digitization
 • År/Volym/nr/sidor: Culture Digitally
 • Tidskrift: 2014
 • : http://culturedigitally.org/2014/09/digitalization-and-digitization/
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå – Ett kommentarmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning
 • Förlag: Skolverket
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3783
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet.
 • Förlag: Skolverket
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/publikationer?id=2573
 • Kommentar: Sid 21-34
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad 2018)
 • Förlag: Skolverket
 • Webbadress: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3975
 • Kommentar: Senaste versionen av läroplan gäller.
 • Författare/red: Thoresson, Anders
 • Titel: Skolan i en digital omvärld
 • Förlag: Lärarförlaget, 2018
 • Upplaga: 1
 • Kommentar: ISBN: 978-91-8814-928-2
 • Författare/red: Willermark, S.
 • Titel: Digital Didaktisk Design. Att utveckla undervisningspraktiken i och för en digitaliserad skola.
 • Webbadress: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hv:diva-12009
 • Kommentar: Doktorsavhandling (2018)

Referenslitteratur

 • Författare/red: Nygårds, Karin och Raymond, Terese (red)
 • Titel: Navigera i den digitala samtiden
 • Förlag: Lärarförlaget, 2016
 • Upplaga: 1
 • Kommentar: ISBN: 9789188149152
 • Författare/red: Tallvid, M.
 • Titel: 1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring.
 • Webbadress: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/37829
 • Kommentar: Doktorsavhandling (2015)
Vetenskapliga artiklar och kompendium tillkommer.