Kursplan för Informatik GR (A), Informatik och Systemvetenskap, 7,5 hp

Informatics BA (A), Informatics and System Science, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IK021G
 • Ämne huvudområde: Informatik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Informatik och Systemvetenskap
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och systemvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Fastställd: 2008-04-22
 • Senast ändrad: 2014-05-31
 • Giltig fr.o.m: 2014-07-01

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten ett akademiskt förhållningssätt till de fortsatta studierna. Kursen ger en översiktlig introduktion till informatikämnet, vetenskapsteori, systemvetenskap, informationssökning, källkritik, värdering av information och vetenskapligt skrivande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- tillämpa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och angreppssätt,
- beskriva grunderna i ämnet informatik,
- redogöra för grundläggande begrepp inom systemvetenskap,
- söka information på ett systematiskt och effektivt sätt,
- kritiskt granska och värdera information,
- tillämpa regler och normer för talat och skrivet språk,
- beskriva några relevanta referensdiscipliner

Innehåll

- sökning, värdering och presentation av information
- källkritik
- grundläggande vetenskapsteori, metoder och tekniker
- grundläggande begrepp och angreppssätt inom systemvetenskap
- introduktion till informatikämnet och relevanta referensdiscipliner

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen börjar med en obligatorisk aktivitet, Inlämningsuppgift 1.

Undervisningen bedrivs i någon/några av följande former:

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

1.0 hp, I106: Skriftlig inlämningsuppgift 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, I206: Skriftliga inlämningsuppgifter
Betyg: Godkänt eller Underkänt

3.5 hp, R106: Skriftlig rapport med muntlig redovisning
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Sent inlämnat material kan påverka betygssättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Backman, Jarl
 • Titel: Rapporter och Uppsatser
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Wallén, Göran
 • Titel: Vetenskapsteori och forskningsmetodik
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Material som tillhandahålls och/eller säljs av institutionen tillkommer.
Övrig information
Den som inte senast kursvecka tre genomfört Inlämningsuppgift 1, moment I106, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.
Kursen kan ej tillgodoräknas i examen där kursen "Introduktion till vetenskapliga studier" ingår på grund av liknande kursinnehåll.