Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Informatik GR (A), IT-upphandling, 7,5 hp

Informatics BA (A), IT Acquisition, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IK026G
Ämne huvudområde: Informatik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): IT-upphandling
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-10-04
Fastställd: 2007-12-13
Senast ändrad: 2013-12-10
Giltig fr.o.m: 2014-01-01

Syfte

Kursen vänder sig till personer med ansvar för upphandlingsfrågor i företag och myndigheter. I kursen studeras lagregler och andra bestämmelser, standardavtal, marknadsöversikt och teknologianalys, utformning av kravspecifikation, utvärdering, test, förhandling och avtalsskrivande.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall den studerande:
- ha grundlagd kunskap om aktuella och kommande IT-tillämpningar inom skilda verksamhetsområden,
- ha grundlagd kunskap om förekommande tjänsteutbud på IT-marknaden,
- ha befäst kunskap om lagar och avtal av relevans för IT-upphandling, och
- ha befäst kunskap om de olika stegen och arbetsuppgifterna i ett upphandlingsärende.

Innehåll

I kursen behandlas:
- tjänster för utveckling, drift och underhåll (service) av informations-, dator- och kommunikationssystem
- IT-marknaden och aktuella trender av betydelse för IT-upphandling
- aktuella lagar och avtal med relevans för IT-upphandling
- upphandlingsprojektets steg och aktiviteter
- standardavtal inom IT-området
- upphandlingsstrategi
- utformning av kravspecifikation och övrigt upphandlingsunderlag i en IT-upphandling
- utvärdering av offerter
- förhandlingsteknik och avtal vid IT-upphandling
- leveranstest och godkännande av IT-leverans
- klagomål, reklamation och tvist

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen börjar med en obligatorisk aktivitet, en skriftlig inlämningsuppgift, moment I104.

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

1.0 hp, I104: Skriftlig inlämningsuppgift 1
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

1.0 hp, I204: Skriftlig inlämningsuppgift 2
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

0.5 hp, I304: Skriftlig inlämningsuppgift 3
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, I404: Skriftlig inlämningsuppgift 4
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

3.5 hp, R104: Rapport, skriftlig redovisning
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Sent inlämnat material kan påverka betygssättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Valfri bok om offentlig upphandling

Författare/red: Unt, Iwar
Titel: Förhandla effektivt
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Material som finns på kursens webbplats.

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört skriftlig inlämningsuppgift, moment I104, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.