Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Informatik GR (A), Problemorienterad programutveckling, 7,5 hp

Informatics BA (A), Problem-Oriented Software Development, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IK038G
Ämne huvudområde: Informatik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Problemorienterad programutveckling
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-10-01
Fastställd: 2008-04-22
Senast ändrad: 2014-11-14
Giltig fr.o.m: 2014-04-01

Syfte

Programmering är en fundamental aktivitet inom systemutveckling och kursen kommer att ge deltagaren en stabil grund för att skriva enkel, tydlig och effektiv programkod.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för grundläggande begrepp inom programmering
- Skriva välskriven och lättläst källkod enligt aktuell standard och gällande principer
- Använda moderna verktyg för att skriva, exekvera och felsöka program
- Skapa program som löser enklare problem utifrån givna problemformuleringar
- Skapa mindre program utifrån en given specifikation
- Skapa program som lagrar data i filer
- Tillämpa de objektorienterade begreppen inkapsling, arv, polymorfism, association och aggregat

Innehåll

De viktigaste momenten i kursen är:
- Programspråk och dess uppbyggnad
- Grundläggande programmering
- Strukturering av programkod
- Testning och uppbyggnad av programvara
- Objektorienterad programmering
- Moderna utvecklingsverktyg

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Matematik B och Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 5)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, laboration 1.

Undervisningen bedrivs i någon/några av följande former:

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

2.0 hp, L110: Laboration 1, muntlig redovisning
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.5 hp, L210: Laboration 2, muntlig och skriftlig redovisning
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2.0 hp, P110: Praktisk programmering och muntlig dialog
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Sent inlämnat material kan påverka betygssättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Material som finns på kursens webbplats tillkommer.

Författare/red: Abelli, Björn
Titel: Programmeringens grunder med exempel i C#
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: DU BEHÖVER INTE BÅDA BÖCKERNA!!!!

Författare/red: Karli Watson, Christian Nagel, Jacob Hammer Pedersen, Jon D. Reid, Morgan Skinner
Titel: Beginning Visual C# 2012
Förlag: WROX/WILEY
Kommentar: DU BEHÖVER INTE BÅDA BÖCKERNA!!!!

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört den obligatoriska aktiviteten Laboration 1, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.