Kursplan för Informatik GR (A), Problemorienterad programutveckling, 7,5 hp

Informatics BA (A), Problem-Oriented Software Development, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IK038G
 • Ämne huvudområde: Informatik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Problemorienterad programutveckling
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och systemvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-10-01
 • Fastställd: 2008-04-22
 • Senast ändrad: 2014-11-14
 • Giltig fr.o.m: 2014-04-01

Syfte

Programmering är en fundamental aktivitet inom systemutveckling och kursen kommer att ge deltagaren en stabil grund för att skriva enkel, tydlig och effektiv programkod.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för grundläggande begrepp inom programmering
- Skriva välskriven och lättläst källkod enligt aktuell standard och gällande principer
- Använda moderna verktyg för att skriva, exekvera och felsöka program
- Skapa program som löser enklare problem utifrån givna problemformuleringar
- Skapa mindre program utifrån en given specifikation
- Skapa program som lagrar data i filer
- Tillämpa de objektorienterade begreppen inkapsling, arv, polymorfism, association och aggregat

Innehåll

De viktigaste momenten i kursen är:
- Programspråk och dess uppbyggnad
- Grundläggande programmering
- Strukturering av programkod
- Testning och uppbyggnad av programvara
- Objektorienterad programmering
- Moderna utvecklingsverktyg

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Matematik B och Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 5)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, laboration 1.

Undervisningen bedrivs i någon/några av följande former:

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

2.0 hp, L110: Laboration 1, muntlig redovisning
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.5 hp, L210: Laboration 2, muntlig och skriftlig redovisning
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2.0 hp, P110: Praktisk programmering och muntlig dialog
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Sent inlämnat material kan påverka betygssättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Material som finns på kursens webbplats tillkommer.
 • Författare/red: Abelli, Björn
 • Titel: Programmeringens grunder med exempel i C#
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: DU BEHÖVER INTE BÅDA BÖCKERNA!!!!
 • Författare/red: Karli Watson, Christian Nagel, Jacob Hammer Pedersen, Jon D. Reid, Morgan Skinner
 • Titel: Beginning Visual C# 2012
 • Förlag: WROX/WILEY
 • ISBN: 978-0-470-50226-6
 • Kommentar: DU BEHÖVER INTE BÅDA BÖCKERNA!!!!
Övrig information
Den som inte senast kursvecka tre genomfört den obligatoriska aktiviteten Laboration 1, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.