Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Informatik GR (A), Vetenskaplig metod, 7,5 hp

Informatics BA (A), Scientific Methodology, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IK110G
Ämne huvudområde: Informatik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Vetenskaplig metod
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Fastställd: 2014-04-11
Senast ändrad: 2014-05-31
Giltig fr.o.m: 2014-07-01

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om det vetenskapliga arbetet inom informatik så som vetenskapsteoretiska utgångspunkter, forskningsprocessen och dess olika delar, samt olika datainsamlings- och analysmetoder.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- redogöra för forskningsprocessens olika delar
- redogöra för olika vetenskapsteoretiska synsätt
- redogöra för kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder
- genomföra en litteraturutsökning samt kritiskt granska insamlad litteratur
- identifiera och reflektera över den metodologiska ansatsen i ett vetenskapligt arbete

Innehåll

Orientering om några olika vetenskapsteoretiska synsätt och konsekvenser av dessa för forskningsprocessen.
Forskningsprocessens olika delar
Litteratursökning och analys
Kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, Skriftlig inlämningsuppgift 1.

Undervisningen bedrivs i någon/några av följande former:

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma

Examination

1.0 hp, I101: Skriftlig inlämningsuppgift 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd.

3.0 hp, I201: Skriftliga inlämningsuppgifter
Betyg: Godkänd eller Underkänd.

3.5 hp, R101: Skriftlig rapport med muntlig redovisning
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Sent inlämnat material kan påverka betygssättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Backman, Jarl
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur AB

Författare/red: Denscombe, Martyn
Titel: Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur AB

Författare/red: Wallén, Göran
Titel: Vetenskapsteori och forskningsmetodik
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur AB

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört Skriftlig inlämningsuppgift 1, moment I101, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.