Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Informatik GR (B), Analys och design av informationssystem, 15 hp

Informatics BA (B), Information System Analysis and Design, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IK093G
Ämne huvudområde: Informatik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Analys och design av informationssystem
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2010-09-24
Fastställd: 2011-05-27
Senast ändrad: 2013-12-10
Giltig fr.o.m: 2014-01-01

Syfte

Kursen syftar till att den studerade skall kunna ta fram krav samt genomföra analys och design för verksamhetens IT-stöd. Detta skall kunna göras i samarbete med blivande användare. Arbetet dokumenteras så att resultatet kan kommuniceras med alla tänkbara intressenter. Detta ska utföras utifrån verksamhetens processer för att uppnå god kvalitet samt god förändringstålighet i informationssystemet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande:
- kunna dokumentera och kommunicera krav
- kunna tillämpa kravhantering med hjälp av användarcentrerade tekniker
- ha förståelse för processer och deras koppling till IT-stöd
- kunna tillämpa aktuella beskrivningstekniker och notationssätt
- ha förståelse för objektorienterad metodologi

Innehåll

De viktigaste delarna i kursen är:

- Praktiskt genomförande av kravfångst, analys och design med hjälp av olika verktyg och tekniker
- Verksamhetsanalys och verksamhetsutveckling
- Processers koppling till IT-stöd
- Dokumentation och kommunikation av krav

Behörighet

Grundläggande kurs i systemutveckling om minst 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Flexibel
Kursen ges över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Distans
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

1.0 hp, I103: Skriftlig inlämningsuppgift - Vision
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

1.5 hp, I203: Skriftlig inlämningsuppgift - Process
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

3.0 hp, I303: Skriftlig inlämningsuppgift - Krav
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

1.0 hp, I403: Skriftlig inlämningsuppgift - Datamodell
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, I503: Skriftlig inlämningsuppgift - Objektmodell
Betyg: Godkänd eller Underkänd

7.0 hp, P103: Projektuppgift, muntlig och skriftlig, som genomförs i grupp
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Sent inlämnat material kan påverka betygsättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Eriksson Ulf
Titel: Kravhantering för IT-system
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Webbadress: Finns att beställa på: http://konsultbolag1.se/index.php/bocker/

Författare/red: Ljungberg A., Larsson E.
Titel: Processbaserad verksamhetsutveckling
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Material som utdelas och/eller säljs genom institutionen tillkommer.