Kursplan för Informatik GR (B), Datamodellering och databaser, 7,5 hp

Informatics BA (B), Datamodelling and Databases, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IK102G
 • Ämne huvudområde: Informatik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Datamodellering och databaser
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och systemvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2010-09-24
 • Fastställd: 2012-09-21
 • Senast ändrad: 2013-12-10
 • Giltig fr.o.m: 2014-01-01

Syfte

Kursen ger dig kunskaper och tekniker för design och skapande av databaser. Kursen fokuserar på att skapa stabila databaser som samtidigt är expanderbara. Viktiga delar är konceptuell modellering, realisering och frågespråk.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du kunna:
- förklara och exemplifiera begrepp inom databasteknik och databassäkerhet,
- designa en konceptuell databasmodell för en mindre verksamhet,
- använda och förändra en befintlig databas genom att tillämpa SQL eller alternativa metoder,
- använda olika tekniker för att koppla sig mot och bearbeta en databas i en befintlig miljö,
- konstruera en stabil och expanderbar databas utifrån en konceptuell datamodell och ett databasschema.

Innehåll

- Databasdesign som en del i en systemutvecklingsprocess
- Relationsmodell, konceptuell modellering och databasschema
- Normalisering
- Överföring av konceptuell modell till databasschema
- Grundläggande begrepp och termer inom databasteknik
- Frågespråk
- Tekniker för databaskopplingar
- Databassäkerhet

Behörighet

Informatik GR (A), 15 hp, inkluderande Användarcentrerad systemutveckling, 7,5 hp och Problemorienterad programutveckling, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, inlämningsuppgifter, moment I101.

Undervisningen bedrivs i någon/några av följande former:

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

2.5 hp, I101: Inlämningsuppgifter
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

2.5 hp, L101: Laborationer
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.5 hp, R101, Skriftlig rapport
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Sent inlämnar material kan påverka betygssättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Material som finns tillgängligt via kursens webbplats.
 • Författare/red: Padron-McCarthy, Thomas & Risch Tore,
 • Titel: Databasteknik
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Övrig information
Den som inte senast kursvecka tre genomfört den obligatoriska aktiviteten inlämningsuppgifter, moment I101, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.