Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Informatik GR (B), Distribuerad systemutveckling, 7,5 hp

Informatics BA (B), Distributed System Development, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IK108G
Ämne huvudområde: Informatik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Distribuerad systemutveckling
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2014-03-28
Fastställd: 2014-12-08
Senast ändrad: 2014-12-08
Giltig fr.o.m: 2015-01-01

Syfte

Distribuerad systemutveckling innebär både tekniska och sociala utmaningar. Syftet med kursen är att deltagarna ska få en förståelse för och kunna möta dessa utmaningar.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
- förklara och diskutera skillnader och likheter mellan distribuerad och traditionell systemutveckling
- förklara och exemplifiera den sociala dimensionens betydelse för distribuerat samarbete
- använda metoder och verktyg för att genomföra ett distribuerat systemutvecklingsprojekt.
- reflektera över de metoder och verktyg som använts för att genomföra projektuppgiften.

Innehåll

- Metoder och verktyg för distribuerad systemutveckling
- Grupprocesser
- Informationsdelning
- Versionshantering
- Typer av distribuerad systemutveckling

Behörighet

Informatik, 45 hp, varav minst 7,5 hp programmering och 7,5 hp databaser.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, Skriftlig inlämningsuppgift 1.

Kursen omfattar 200 timmar. Undervisningen bedrivs i någon/några av följande former:

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

1.0 hp, I101: Skriftlig inlämningsuppgift 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.5 hp I201: Inlämningsuppgift 2, skriftlig och muntlig redovisning
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

4.0 hp, P101: Projekt, muntlig och skriftlig redovisnig, genomförs i grupp
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Sent inlämnat material kan påverka betygssättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Material som finns tillgängligt via kursens webbplats.

Författare/red: Berkun, Scott
Titel: The Year Without Pants: WordPress.Com and the Future of Work
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: JOSSEY-BASS

Författare/red: Eckstein, Jutta
Titel: Agile Software Development with Distributed Teams: Staying Agile in a Global World
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Addison-Wesley Professional

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört Inlämningsuppgift 1, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.