Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Informatik GR (B), Hållbar systemutveckling, 7,5 hp

Informatics BA (B), Sustainable Systems Development, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IK109G
Ämne huvudområde: Informatik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Hållbar systemutveckling
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2014-10-01
Fastställd: 2014-12-08
Senast ändrad: 2014-12-08
Giltig fr.o.m: 2015-01-19

Syfte

I kursen granskas och värderas systemutvecklingsmetoder med utgångspunkt från olika hållbarhetsperspektiv och förändringstålighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- identifiera hållbarhetsfaktorer i en systemutvecklingsprocess
- identifiera och analysera brister i både generella och specifika systemutvecklingskontexter/-sammanhang samt
- föreslå och motivera förbättringsförslag och/eller alternativa lösningar till dessa.

Innehåll

- Hållbarhetsbegrepp
- Systemutvecklingsmetoder och hållbarhet
- Livskraftiga informationssystem
- Förändringståliga informationssystem

Behörighet

Informatik, 22,5 hp, varav 7,5 hp systemutveckling.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen börjar med en obligatorisk aktivitet, Inlämningsuppgift 1

Kursen omfattar 200 timmar. Undervisningen bedrivs i någon/några av följande former:

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

1.0 hp, I101: Inlämningsuppgift 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, I201: Inlämningsuppgift 2
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.0 hp, I301: Inlämningsuppgift 3
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt

3.0 hp, R101: Rapport med skriftlig och muntlig redovisning
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt

Sent inlämnar material kan påverka betygssättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Material som finns tillgängligt via kursens webbplats.

Författare/red: Goldkuhl, Göran
Titel: Installationsföreläsning professur, 1996

Författare/red: Gulliksen Jan, et al
Titel: Användarcentrerad systemdesign
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Thorpe, Ann
Titel: Design för hållbar utveckling
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Raster förlag

Författare/red: Wiktorin, L
Titel: Systemutveckling på 2000-talet
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört Inlämningsuppgift 1, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.