Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Informatik GR (B), Människa-Dator-Interaktion, 7,5 hp

Informatics BA (B), Human Computer Interaction, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IK106G
Ämne huvudområde: Informatik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Människa-Dator-Interaktion
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2013-10-01
Fastställd: 2014-03-31
Senast ändrad: 2014-03-31
Giltig fr.o.m: 2014-06-01

Syfte

Kursen ska ge kunskaper och förståelse för samspelet mellan människa, teknik och design.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- tillämpa teorier och metoder inom MDI,
- beskriva psykologiska och sociala grunder för MDI,
- skapa gränssnitt för olika användargrupper utifrån vedertagna metoder och teorier,
- tillämpa metoder för att utvärdera gränssnitt

Innehåll

- Teorier och metoder inom MDI
- MDI utifrån kognitions- och socialpsykologiska aspekter
- Användbarhet och användarcentrerad design
- Gränssnittsdesign
- Utvärdering

Behörighet

Grundläggande kurs i systemutveckling om minst 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, Skriftlig Inlämningsuppgift 1.

Kursen omfattar 200 timmar. Undervisningen bedrivs i någon/några av följande former:

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

1.0 hp, I101: Skriftlig inlämningsuppgift 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, I201: Skriftliga inlämningsuppgifter
Betyg: Godkänd eller Underkänd.

3.5 hp, R101: Skriftlig rapport med muntlig redovisning
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Sent inlämnat material kan påverka betygssättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Material som finns på kursens webbplats.

Författare/red: Benyon, David
Titel: Designing Interactive Systems - A comprehensive guide to HCI, UX and interaction design
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Pearson

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört Skriftlig Inlämningsuppgift 1, moment I101, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.


Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod IK045G eller IK023G pga liknande kursinnehåll.