Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Informatik GR (C), Bedömning av aktuell forskning och utveckling, 15 hp

Informatics BA (C), Assessment of Current Research and Technology Development, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IK048G
Ämne huvudområde: Informatik
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Bedömning av aktuell forskning och utveckling
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-06-20
Senast ändrad: 2014-11-28
Giltig fr.o.m: 2014-06-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall inhämta kunskaper för att i framtiden kunna planera, genomföra och avrapportera en vetenskaplig litteraturstudie.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
- ge en översiktlig bild av det aktuell kunskapsläget inom informatikområdet
- redogöra för metodologiska överväganden relevanta för genomförandet av en litteraturstudie
- planera och genomföra en litteraturstudie
- värdera, sammanställa och redovisa det aktuella kunskapsläget inom ett avgränsat område inom informatik
- aktivt och konstruktivt medverka i idéutbyte och idéutveckling inom informatikområdet

Innehåll

- Orientering om den forskning som bedrivs inom informatikområdet
- Metoder för inhämtning och analys av vetenskapliga arbeten
- Regler för genomförande, rapportering och redovisning av tekniskt och vetenskapligt arbete
- Granskning av ett för ämnet relevant intresseområde
- Val av relevant område att studera i samråd med kursledare

Behörighet

Informatik GR (AB) 45 hp, varav minst 15 hp Informatik GR (B).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet; Inlämningsuppgift 1, moment I103.

Kursen omfattar 200 timmar. Undervisningen bedrivs i någon/några av följande
former:

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

2.0 hp, I103: Inlämningsuppgift 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

2.0 hp, I203: Inlämningsuppgift 2
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.0 hp, I303: Inlämningsuppgift 3
Betyg: Godkänd eller Underkänd

10.0 hp, R103: Rapport med skriftlig och muntlig redovisning
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Sent inlämnar material kan påverka betygssättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Material som finns på kursens webbplats
Upplaga: Senaste upplagan

Författare/red: Backman, Jarl
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Denscombe, Martyn
Titel: Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Machi, Lawrence. A. och McEvoy, Brenda. T.
Titel: The literature review – Six steps to success.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Corwin: California, USA.

Författare/red: Wallén, Göran
Titel: Vetenskapsteori och forskningsmetodik
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

För valt område relevanta vetenskapliga och tekniska rapporter tillkommer.

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört den obligatoriska aktiviteten Inlämningsuppgift 1, moment I103, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.