Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Informatik GR (C), Examensarbete, 15 hp

Informatics BA (C), Bachelors Degree Project, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IK049G
Ämne huvudområde: Informatik
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Examensarbete
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-05-15
Senast ändrad: 2016-12-28
Giltig fr.o.m: 2015-01-01

Syfte

Kursen syftar till att förmedla en förmåga att självständigt planera, genomföra samt professionellt rapportera ett mindre utvecklings- eller resultatöverföringsprojekt.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall den studerande:
- ha uppnått de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta yrkesmässigt som systemutredare eller bedriva fortsatta studier inom informatikområdet.

Innehåll

De viktigaste momenten i kursen är:
- Planering av utvecklingsprojekt
- Eget utrednings- eller utvecklingsarbete
- Handledning
- Rapportskrivande
- Planerings- och examinationsseminarier

Behörighet

Informatik 75 hp varav 15 hp på C-nivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, en skriftlig och muntlig redovisning av Idé till uppsatsarbete.

Den lärarledda undervisningen består av handledning och seminarier. Arbetet genomförs enskilt eller i mindre grupper. Inriktningen på arbetet skall efter förslag från den studerande godkännas av examinator. Arbetet sker självständigt men den studerande har tillgång till handledningsstöd under kursens gång.

Examination

1.5 hp, S105: Skriftlig och muntlig redovisning av idé till uppsatsarbete
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, S205: Skriftlig och muntlig redovisning av plan för uppsatsarbetet
Betyg: Godkänd eller Underkänd

0.5 hp, S305: Skriftlig och muntlig avstämning av uppsatsarbete gentemot plan
Betyg: Godkänd eller Underkänd

0.5 hp, S405: Skriftlig och muntlig opposition på annans arbete
Betyg: Godkänd eller Underkänd

11.0 hp, R105: Skriftlig och muntlig redovisning av uppsatsarbetet
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Sent inlämnar material kan påverka betygssättningen negativt.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Material som finns på kursens webbplats
Upplaga: Senaste upplagan

Författare/red: Backman, Jarl
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur AB

Författare/red: Denscombe, Martyn
Titel: Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur AB

Författare/red: Wallén, Göran
Titel: Vetenskapsteori och forskningsmetodik
Upplaga: Senaste upplagan

För valt område relevanta vetenskapliga och tekniska rapporter tillkommer.

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört den obligatoriska aktiviteten, muntlig och skriftlig redovisning av Idé till uppsatsarbete, moment S105, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.

Rekommenderas: Informatik GR (C), Bedömning av aktuell forskning och utveckling, 15 hp.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod IKAC61.