Kursplan

Kursplan för Informatik GR (C), Examensarbete, 15 hp

Informatics BA (C), Bachelors Degree Project, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IK100G
 • Ämne huvudområde: Informatik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Examensarbete
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och systemvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2015-03-23
 • Fastställd: 2015-04-17
 • Senast ändrad: 2015-04-17
 • Giltig fr.o.m: 2015-07-01

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande skall få tillfälle att fördjupa sina kunskaper inom ämnet informatik samt ge övning i att planera, genomföra och avrapportera en vetenskaplig undersökning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Identifiera och formulera för informatikområdet relevanta problemområden och frågeställningar.
- Planera och genomföra en undersökning där ett för informatikområdet vetenskapligt sätt tillämpas.
- Genomföra en analys av empiriskt material utifrån relevant litteratur och genom det generera kunskap inom informatikområdet.
- Identifiera behov av ytterligare kunskap inom det valda området
- Presentera examensarbetet i både tal och skrift så att det möjliggör ett vetenskapligt samtal.
- Genomföra en kritisk bedömning av eget och andras arbete och resultat

Innehåll

- Projektstyrning
- Reviewprocesser
- Rapportstrukturer
- Forskningsprocesser
- Rapporters syfte och tillfälle
- Vetenskaplig presentation

Behörighet

Informatik (ABC) 75 hp, inkluderande 15 hp på C-nivå. Kurs/kursmoment i vetenskaplig metod om 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet, en skriftlig och muntlig redovisning av Idé till uppsatsarbete.

Den lärarledda undervisningen består av handledning och seminarier. Arbetet genomförs enskilt eller i grupp om max 2 personer. Inriktningen på arbetet skall efter förslag från gruppen godkännas av examinator. Arbetet sker i gruppen men med tillgång till handledningsstöd under kursens gång.

Examination

1.5 hp, S101: Skriftlig och muntlig redovisning av idé till uppsatsarbete
Gruppvis examination
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, S201: Skriftlig och muntlig redovisning av plan för uppsatsarbetet
Gruppvis examination
Betyg: Godkänd eller Underkänd

0.5 hp, S301: Skriftlig och muntlig avstämning av uppsatsarbete gentemot plan
Gruppvis examination
Betyg: Godkänd eller Underkänd

0.5 hp, S401: Skriftlig och muntlig opposition på annans arbete
Gruppvis examination
Betyg: Godkänd eller Underkänd

11.0 hp, R105: Skriftlig och muntlig redovisning av uppsatsarbetet
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Sent inlämnar material kan påverka betygssättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: För valt område tillkommer relevanta vetenskapliga och tekniska rapporter .
 • Titel: Material som finns på kursens webbplats
 • Författare/red: Backman, Jarl
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Denscombe, Martyn
 • Titel: Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
 • Förlag: Studentlitteratur AB
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Wallén, Göran
 • Titel: Vetenskapsteori och forskningsmetodik
 • Upplaga: Senaste upplagan
Övrig information Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.
Den som inte senast kursvecka tre genomfört den obligatoriska aktiviteten, muntlig och skriftlig redovisning av Idé till uppsatsarbete, moment S101, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.

Rekommenderas: Informatik GR (C), Bedömning av aktuell forskning och utveckling, 15 hp.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod IK049G.