Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi AV, Alternativa perspektiv på finansiering, 7,5 hp

Business Administration Ma, Alternative Perspective on Finance, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ029A
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Alternativa perspektiv på finansiering
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2007-02-01
Fastställd: 2018-06-18
Senast ändrad: 2018-06-18
Giltig fr.o.m: 2018-08-01

Syfte

Kursens syfte är att stimulera till ett reflektivt och kritiskt förhållningssätt till teorier och praktiska tillämpningsproblem inom området finansiering. Detta sker genom att alternativa perspektiv på finansiering belyses.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

- Definiera och förklara centrala begrepp inom finansieringsområdet
- Självständigt diskutera och kritiskt värdera aktuella frågor i en flerdimensionell omgivning
- Analysera, urskilja och formulera finansieringsproblem och självständigt samla in och behandla material utifrån formulerade frågeställningar
- Självständigt avgränsa, utforma och utföra skriftliga uppgifter med relevans för teori och problemställning
- Självständigt genomföra oppositioner, aktivt och självständigt bidra i seminariediskussioner samt presentera artiklar och eget arbete

Innehåll

Kursen behandlar dels klassiska och samtida teorier, dels nutida kunskap inom finansieringsområdet. Särskilt intresse ägnas åt teoriernas praktiska tillämpning.

Behörighet

Minst 150 hp inklusive Företagsekonomi GR (A) och (B) 60 hp och (C) minst 22,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar. Vid seminarier och gästföreläsningar gäller obligatorisk närvaro. Vissa undervisningsinslag är obligatoriska.

Distanskursens undervisning består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram, samt obligatoriska inlämningsuppgifter.

Undervisningsspråket kan vara engelska.

Eget studentansvar: Studenterna ansvarar själv för det egna lärandet och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

Examinationen sker genom seminarium. Även obligatoriska undervisningsinslag ska vara avklarade innan kursbetyg fastställs.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplan som gällde vid antagningstillfället. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: .

Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material.