Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi AV, Effektivt ledarskap och företagsetik, 7,5 hp

Business Administration Ma, Effective Leadership and Business Ethics, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ008A
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Effektivt ledarskap och företagsetik
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2007-03-30
Senast ändrad: 2013-05-22
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursens syfte är att stimulera till ett reflektivt och kritiskt förhållningssätt till teorier och praktiska tillämpningsproblem inom ledarskap och företagsetik, särskilt när det gäller kopplingen mellan ledarskap och faktorer som organisationskultur, prestationsförmåga och förändring.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- Definiera och förklara centrala begrepp inom ledarskap och företagsetik
- Självständigt diskutera och kritiskt värdera ledarskap och företagsetiska frågor i en flerdimensionell omgivning och förstå samband mellan ledarskap, prestationsförmåga och organisatorisk förändring
- Analysera, urskilja och formulera företagsekonomiska problem och självständigt samla in och behandla material utifrån formulerade frågeställningar avseende ledarskap, prestationsförmåga och organisatorisk förändring
- Självständigt avgränsa, utforma och utföra en skriftlig uppgift med relevans för teori och problemställning och tillämpning av företagsekonomisk metod
- Självständigt genomföra en opposition, aktivt och självständigt bidra i seminariediskussioner samt presentera artiklar och eget arbete

Innehåll

Kursen behandlar dels klassiska och samtida ledarskapsteorier, dels nutida kunskap om vad ledare/chefer i praktiken gör. Särskilt intresse ägnas åt teoriernas praktiska tillämpning. Därutöver studeras teorier om företagsetik och deras betydelse för ledare/chefer och medarbetare.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande studier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursens olika teman behandlas i föreläsningar, litteraturseminarier och olika former av övningar. När det lämpar sig anlitas gästföreläsare. Viss undervisning kan vara obligatorisk. Kursspråk är engelska.

Examination

Examinationen sker genom individuell tentamen samt individuella och gruppvisa fördjupningsuppgifter och seminarier.
Betygskriterirer se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Yukl, Gary, Leadership in Organizations, Upper Saddle River, New Jersey, Pearson Inc, 2010, 7th edition (Global edition), 978-0-13-815714-2

Referenslitteratur

Fisher, C., Lovell, A., Business Ethics and Values, Pearson Edu. England, Second edition 2006

Artikelsamling.

Selection of readings.