Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi AV, Företagsekonomisk ämnesfördjupning, 7,5 hp

Business Administration Ma, Business Management, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ011A
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Företagsekonomisk ämnesfördjupning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2007-02-01
Fastställd: 2007-03-30
Senast ändrad: 2013-05-22
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursens syfte är att stimulera till ett reflektivt och kritiskt förhållningssätt till teorier och praktiska tillämpningsproblem inom det valda området.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

- Definiera och förklara centrala begrepp inom det valda området
- Självständigt diskutera och kritiskt värdera aktuella frågor i en flerdimensionell omgivning
- Analysera, urskilja och formulera företagsekonomiska problem och självständigt samla in och behandla material utifrån formulerade frågeställningar
- Självständigt avgränsa, utforma och utföra en skriftlig uppgift med relevans för teori och problemställning och tillämpning av företagsekonomisk metod
- Självständigt genomföra en opposition, aktivt och självständigt bidra i seminariediskussioner samt presentera artiklar och eget arbete

Innehåll

Kursen behandlar dels klassiska och samtida teorier, dels nutida kunskap, inom ett företagsekonomiskt område som väljs av en student i samråd med examinerande lärare. Särskilt intresse ägnas åt teoriernas praktiska tillämpning.

Behörighet

Minst 150 hp inklusive Företagsekonomi GR (A) och (B) 60 hp och (C) minst 22,5 hp, eller
minst 100 p inklusive Företagsekonomi A och B, 40 p och C minst 15 p.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av handledningsträffar där litteraturval, arbetets uppläggning, genomförande och redovisning diskuteras.

Examination

Examinationen sker i form av
- ett slutseminarium där studenten självständigt försvarar sitt arbete inför handledaren
- godkännande av examinator

Betygskriterirer se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

.

Litteratur väljs i samråd med handledaren. Litteraturstudien bör motsvara cirka 1000-1500 sidor.


Literatures are to be found individually, after consultation with tutoring professor. Normally the candidate will have to cover some 1000-1500 pages.