Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi AV, Kvalitativa metoder, 7,5 hp

Business Administration Ma, Qualitative methods, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ022A
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Kvalitativa metoder
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2009-09-21
Fastställd: 2010-01-05
Senast ändrad: 2013-06-03
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten kunskaper i kvalitativ metod för att efter avklarad kurs kunna tillämpa detta metodkunnande i utrednings- och forskningsarbete. Vidare syftar kursen till att studenten skall få vana att kritiskt granska den egna forskningen och andra forskares arbete.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- redogöra för den kvalitativa metodens utgångspunkter i förhållande till den
kvantitativa metoden.
- identifiera och diskutera styrkor och svagheter vad avser den kvalitativa metoden
- utveckla en kvalitativ forskningsdesign för ett eget forskningsproblem.

Innehåll

Kursen behandlar den kvalitativa forskningsprocessen med betoning på sambandet mellan problemställning och metodval. Olika datainsamlings- och analysfrågor beskrivs och diskuteras med betoning på deras användning på företagsekonomiska problem, liksom problemet med trovärdighet i kvalitativ forskning. Dessutom ingår en kritisk jämförelse av hur den kvalitativa metoden tillämpats i tidigare studier.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande studier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt handledning. Undervisningsspråket kan vara engelska. Viss undervisning kan vara obligatorisk.

Examination

Examination sker genom tentamen och/eller inlämningsuppgifter.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Bryman, A. & Bell, E., Business Research Methods, Oxford University Press, 2007, or latest edition

Kommentar: (Edition in Swedish: Bryman, A. & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber, 2003, eller senaste upplagan. ISBN 9147075104)

Strauss, A.L. & Corbin, J., Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Sage Publications, 1998, or latest edition

Yin, R.K., Case Study Research: Design and Methods, Sage Publications, 2008, or latest edition

Kommentar: (Edition in Swedish: Yin, R.K. Fallstudier: design och genomförande. Liber, 2007, eller senaste upplagan)

Referenslitteratur

Denzin, N.K & Lincoln, Y.S. (eds.), The Sage Handbook for Qualitative Research, Sage Publications, 2006, or latest edition

Miles, M.B. & Huberman, A.M., Qualitative Data Analysis. An Expanded Sourcebook, Sage Publications, 1994, or latest edition

Silverman, D., Interpreting Qualitative Data. Methods for Analysing Talk, Text and Interaction, Sage Publications, 2006, or latest edition

Artiklar enligt senare anvisningar utifrån såväl kursens huvud- som temaområden./Selected papers (to be downloaded from the data bases of the University liberary)

Övrig information

Kursen ingår i Magisterprogrammen Redovisning och revision, 60 hp samt Marknadsföring och Management, 60 hp.