Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Företagsekonomi AV, Kvalitativa metoder, 7,5 hp

Business Administration Ma, Qualitative methods, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ022A
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Kvalitativa metoder
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2009-09-21
 • Fastställd: 2010-01-05
 • Senast ändrad: 2017-11-20
 • Giltig fr.o.m: 2018-01-22

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten kunskaper i kvalitativ metod för att efter avklarad kurs kunna tillämpa detta metodkunnande i utrednings- och forskningsarbete. Vidare syftar kursen till att studenten skall få vana att kritiskt granska den egna forskningen och andra forskares arbete.

Lärandemål

Målet för kursen är att utveckla deltagarnas förmåga att självständigt formulera och utreda kvalitativt inriktade företagsekonomiska forskningsproblem. Detta innebär att studenten efter genomgången kurs skall kunna:
- redogöra för den kvalitativa metodens utgångspunkter
- förstå och tillämpa olika kvalitativa analysmetoder
- identifiera och diskutera styrkor och svagheter vad avser den kvalitativa metoden
- utveckla en kvalitativ forskningsdesign för ett eget forskningsproblem.

Innehåll

Kursen behandlar den kvalitativa forskningsprocessen med betoning på sambandet mellan problemställning och metodval. Kvalitativ datainsamling och analys beskrivs och diskuteras med betoning på företagsekonomiska problemområden. Vidare behandlas kunskapsanvändning inom kvalitativ forskning. Dessutom ingår en kritisk jämförelse av hur den kvalitativa metoden tillämpas.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande studier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt handledning. Undervisningsspråket kan vara engelska. Obligatorisk närvaro vid seminarier.
Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle studenten är antagen till kursen.

Examination

1110: Tentamen, 3,8 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1120: PM 1, 1,9 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1130: PM 2, 1,8 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examinationen sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ingår i Magisterprogrammen Redovisning och revision, 60 hp samt Marknadsföring och Management, 60 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Braun, V. & Clarke, V.
 • Titel: Successful qualitative research: A practical guide for beginners
 • Förlag: Sage publications
 • Upplaga: senaste / latest edition
 • Författare/red: Strauss, A.L. & Corbin, J.
 • Titel: Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory
 • Förlag: Sage Publications
 • Upplaga: 1998, or latest edition
 • Författare/red: Yin, R.K.
 • Titel: Case Study Research: Design and Methods
 • Förlag: Sage Publications
 • Upplaga: 2008, or latest edition
 • Kommentar: (Edition in Swedish: Yin, R.K. Fallstudier: design och genomförande. Liber, 2007, eller senaste upplagan)

Referenslitteratur

 • Författare/red: Denzin, N.K & Lincoln, Y.S. (eds.)
 • Titel: The Sage Handbook for Qualitative Research
 • Förlag: Sage Publications
 • Upplaga: 2006, or latest edition
 • Författare/red: Miles, M.B. & Huberman, A.M.
 • Titel: Qualitative Data Analysis. An Expanded Sourcebook
 • Förlag: Sage Publications
 • Upplaga: 1994, or latest edition
 • Författare/red: Silverman, D.
 • Titel: Interpreting Qualitative Data. Methods for Analysing Talk, Text and Interaction
 • Förlag: Sage Publications
 • Upplaga: 2006, or latest edition
Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.

Scientific articles and other written texts will be added.