Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder, 7,5 hp

Business Administration Ma, Quantitative methods, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ025A
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Kvantitativa metoder
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%, Naturvetenskap 80%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2008-04-01
 • Fastställd: 2009-12-10
 • Senast ändrad: 2017-09-21
 • Giltig fr.o.m: 2018-01-10

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper i att bedriva och tillämpa kvantitativt inriktat utrednings- och forskningsarbete.

Lärandemål

Målet för kursen är att utveckla deltagarnas förmåga att självständigt formulera och utreda kvantitativt inriktade företagsekonomiska forskningsproblem. Detta innebär:

- Att kunna redogöra för den kvantitativa metodens utgångspunkter.
- Att kunna designa en undersökning – inkluderande urval, datainsamling och analysmetoder – som är lämplig för att studera ett sådant forskningsproblem.
- Att kunna förstå och tillämpa de vanligaste kvantitativa analysmetoderna som är i bruk, vid såväl deskriptiva som kausala analyser.

Innehåll

Kursen beskriver hela den kvantitativa forskningsprocessen från studiedesign – via insamling och hantering av data – till dataanalys. Deltagarna lär sig att välja lämplig forskningsmetod utifrån det vetenskapliga problem man ställts inför. Viktiga moment vid metodval och studiedesign är urval av undersökningsenheter, val av datainsamlingsmetod, utformande av mätinstrument (exempelvis enkät) samt val av statistiska analysmetoder. Deltagarna ges både teoretisk och praktisk skolning inom alla dessa avgörande undersökningssteg. En variation av skilda statistiska analystekniker lärs ut, med tyngdpunkten lagd på olika bivariata och multivariata sambandsanalyser, som korrelationsanalys och multipel regressionsanalys.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande studier samt Statistik grundkurs, 15 hp, el. motsvarande kurs.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och datalaborationer, såväl som handledning. Undervisningsspråk kan vara engelska. Obligatorisk närvaro vid seminarier.
Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle studenten är antagen till kursen.

Examination

1100: PM, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1200: Hemtentamen, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examinationen sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ingår i Magisterprogrammen Redovisning och revision 60 hp, och Marknadsföring och Management, 60 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Fowler, Floyd J
 • Titel: Survey Research Methods
 • Upplaga: Senste upplagan
 • Förlag: Sage Publications Ltd, latest edition
 • Författare/red: Hair, Joseph. F.Jr; Black, William C.; Babin, Barry J.; Anderson, Ralph E.
 • Titel: Multivariate Data Analysis - A global perspective
 • Ort: New Jersey
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Pearson Education, latest edition

Referenslitteratur

 • Titel: SPSS användarmanual, latest edition
 • Upplaga: Senaste upplagan
Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.

Scientific articles and other written texts will be added.

Sidan uppdaterades 2020-05-06