Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk, 7,5 hp

Business Administration Ma, Marketing in Networks, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ020A
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Marknadsföring i nätverk
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-04-01
Fastställd: 2009-05-01
Senast ändrad: 2013-05-30
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om hur företag och andra organisationer hanterar interorganisatoriska relationer i nätverk, särskilt avseende marknadsföring och inköp.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

- ha allmän kännedom om teoretiska ansatser för studium av marknadsnätverk,
- kunna analysera och förstå olika slags affärsrelationer och nätverk,
- kunna urskilja olika definitioner och perspektiv på nätverkssamarbete,
- kunna identifiera problem vid samarbete i marknadsnätverk.

Innehåll

Företag utvecklar relationer med andra företag för att ta utföra gemensamma aktiviteter och få tillgång till resurser för att på så sätt kunna öka sin konkurrenskraft. Sådan samverkan mellan företag och andra organisationer äger rum i komplexa nätverk. Kursen behandlar begrepp och ansatser som kan användas för att beskriva och analysera sådana nätverk.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande studier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och/eller seminarier där kurslitteraturen presenteras, analyseras och diskuteras. Viss undervisning kan vara obligatorisk. Kursen ges på engelska eller svenska.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen och/eller genom inlämningsuppgifter och seminarier.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

.

Valda artiklar enligt senare anvisning/Selected articles as specified later.

Övrig information

Kursen ingår i Magisterprogrammet Marknadsföring och Management, 60 hp (SFMMA)