Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi AV, Organisation och kommunikation, 7,5 hp

Business Administration Ma, Business Organisation and Communication, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ023A
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Organisation och kommunikation
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-04-01
Fastställd: 2009-06-04
Senast ändrad: 2013-06-03
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna skall tillägna sig kunskaper som ger en förståelse för samspelet mellan en organisations struktur, ledarskap och kommunikation.

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

- redogöra för olika ledarskapsteoriers utveckling,
- redogöra för organisationskommunikation som teori och forskningsfält,
- diskutera förutsättningarna för ledarskapskommunikation på grupp och
organisationsnivå.

Innehåll

I kursen introduceras områdena ledarskapsteori och organisationskommunikation. Teorierna inom dessa områden diskuteras i relation till olika tillämpningsområden.

Kursen belyser
- ledarskapsteori i såväl ett historiskt som modert perspektiv
- organisationskommunikation i teori och praktik
- tillämpning av det kommunikativa perspektivet på ledarskap och organisation.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande studier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examinieras genom skriftliga och muntlga uppgifter. Examination kommer att ske såväl individuellt som i grupp.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Hackman, M. Z. & Johnson, C. E., Leadership - A Communication Perspective, Long Grove, Ill., Waveland Press Inc., Senaste upplagan

Sydänmaanlakka, P, Intelligent leadership and leadership competencies. Developing a leadership framework for intelligent organizations, HUT Industrial Management and Work and Organisational Psychology. Dissertation Series. No 4, 2003, ISSN 1459-1936, ISBN 951-22-62, http://lib.tkk.fi/Diss/2003/isbn9512263602/isbn9512263602.pdf

Utdelat material tillkommer/Articles and other reading material provided by the lecturer.

Övrig information

Kursen ingår i Magisterprogrammet Marknadsföring och Management, 60 hp.