Företagsekonomi AV, Organisation och kommunikation, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Företagsekonomi AV, Organisation och kommunikation, 7,5 hp

Business Administration Ma, Business Organisation and Communication, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ023A
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Organisation och kommunikation
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Fastställd: 2009-06-04
 • Senast ändrad: 2020-05-26
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna skall tillägna sig kunskaper som ger en förståelse för samspelet mellan en organisations struktur, ledarskap och kommunikation.

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

- redogöra för olika ledarskapsteoriers utveckling,
- redogöra för organisationskommunikation som teori och forskningsfält,
- diskutera förutsättningarna för ledarskapskommunikation på grupp och
organisationsnivå,
- självständigt söka och tillgodogöra sig böcker och internationellt granskade artiklar i ämnesspecifika databaser.

Innehåll

I kursen introduceras områdena ledarskapsteori och organisationskommunikation. Teorierna inom dessa områden diskuteras i relation till olika tillämpningsområden.

Kursen belyser
- ledarskapsteori i såväl ett historiskt som modert perspektiv
- organisationskommunikation i teori och praktik
- tillämpning av det kommunikativa perspektivet på ledarskap och organisation.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande studier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen kan bestå av fysiska och digitala föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, olika former av övningar och näringslivsinslag samt utlagt material. Vid seminarier och näringslivsinslag gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Distanskurs:
Undervisningen kan bestå av digitala föreläsningar, digitala seminarier, utlagt material, någon form av näringslivsinslag och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram. Eventuella fysiska träffar är inte obligatoriska, förutom i de fall en skriftlig individuell salstentamen förekommer. Vid digitala seminarier gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Eget studentansvar: Studenten ansvarar själv för sitt eget lärande och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

3000: Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3001: Skriftlig inlämningsuppgift 1 (inklusive seminariedeltagande), 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3002: Skriftlig inlämningsuppgift 2 (inklusive seminariedeltagande), 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3003: Näringslivsinslag, Praktisk tillämpning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Campuskurs och Distanskurs:

Vid hemtentamen eller skriftlig inlämningsuppgift kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ingår i Magisterprogrammet Marknadsföring och Management, 60 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Hackman, M. Z. & Johnson, C. E.
 • Titel: Leadership - A Communication Perspective
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Waveland Press Inc.
 • Författare/red: Sydänmaanlakka, P
 • Titel: Intelligent leadership and leadership competencies. Developing a leadership framework for intelligent organizations
 • Upplaga: 2003
 • Förlag: HUT Industrial Management and Work and Organisational Psychology. Dissertation Series. No 4
 • Webbadress: http://lib.tkk.fi/Diss/2003/isbn9512263602/isbn9512263602.pdf

Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.

Scientific articles and other written texts will be added.

Sidan uppdaterades 2020-05-27