Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi AV, Redovisning och revision, 15 hp

Business Administration Ma, Accounting and Auditing, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ024A
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Redovisning och revision
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%
Naturvetenskap 80%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2009-10-13
Senast ändrad: 2015-09-19
Giltig fr.o.m: 2016-01-11

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade insikter om olika redovisningsteoretiska ansatser och synsätt, fördjupade teoretiska kunskaper om revision som fenomen samt kritiska och kontextuella perspektiv på redovisning och revision.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna kunna:
- föra fördjupade resonemang och visa praktiska färdigheter rörande ansatser och modeller inom redovisningsområdet samt redovisningsreglering och praxis,
- föra fördjupade resonemang om revision, revisionsreglering och praxis
- beskriva, analysera och bedöma olika redovisnings- och revisionsproblem samt kritiskt värdera kontextuella perspektiv på redovisning och revision.

Innehåll

Kursen är en fortsättning på kurserna Redovisnings- och revisionsteori samt Koncernredovisning och revisionsmetodik.

I första delen av kursen riktas intresset mot likheter och skillnader avseende redovisningsteoretiska ansatser och synsätt. Fördjupade resonemang förs om såväl redovisningsteorier och redovisningsprinciper som problem och möjligheter när redovisningen används för finansiell analys. Vidare behandlas olika teoribildningar inom revision. Stor tid ägnas åt att diskutera reglering, utformning och utveckling avseende redovisning och revision samt kritiska aspekter på dessa båda områden.

I andra delen av kursen riktas intresset mot olika temaområden såsom ekonomistyrning i ett bredare perspektiv, internationell redovisning, hållbarhetsredovisning samt redovisning och revision i vinstdrivande och icke vinstdrivande verksamheter. I denna del av kursen ingår praktik.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi, varav 15 hp redovisningsinriktade kurser i Företagsekonomi GR (C).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Viss undervisning kan vara obligatorisk.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen och/eller skriftliga inlämningsuppgifter som görs enskilt eller i grupp.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Deegan, Craig & Unerman, Jeffrey
Titel: Financial Accounting Theory: European Edition
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Mc Graw-Hill

Författare/red: Johansson, Sven-Erik; Häckner, Einar & Wallerstedt, Eva (red).
Titel: Uppdrag revision. Revisorsprofessionen i takt med förväntningarna?
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: SNS

Författare/red: Sundgren, Stefan; Nilsson, Henrik & Nilsson, Stellan
Titel: Internationell redovisning. Teori och praxis.
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Titel: Fars samlingsvolym - redovisning
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: FAR Akademi

Titel: Fars samlingsvolym - revision
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: FAR Akademi

Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Utdelat material tillkommer.