Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp

Business Administration Ba (A), Managerial Accounting, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ009U
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Ekonomistyrning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%
Naturvetenskap 80%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2016-01-18
Senast ändrad: 2016-01-18
Giltig fr.o.m: 2015-08-01

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om terminologi och metodik för ekonomistyrning samt insikter i kvantitativt inriktade modeller och metoder som underlag för beslutsfattande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna kunna:
- klassificera och använda centrala ekonomiska begrepp inom
ekonomistyrningsområdet
- redovisa teoretiska kunskaper om ekonomistyrningens delområden, såsom
produktkalkylering, budgetering och intern styrning och kontroll
- visa praktiska färdigheter inom områdena produktkalkylering,
budgetering och redovisning

Innehåll

Kursen utgör en introduktion till företags ekonomiska informationssystem och innehåller såväl teoretiska som praktiska inslag.
Kursen inleds med begreppsdefinitioner och klassificeringar av ekonomiska grundbegrepp. Därefter förs utvecklade resonemang om dessa begrepp och deras påverkan på företags resultat och lönsamhet. En stor del av innehållet inriktas på teoretiska modeller och praktiska metoder för resultatplanering, produktkalkylering, resultatbudgetering och intern styrning. Betydelsen av sambandet mellan information, analys, planering och uppföljning betonas.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar. Obligatorisk närvaro vid seminarier samt obligatoriska inlämningsuppgifter.

Distanskursens undervisning består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram, samt obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Examination sker genom skriftlig individuell tentamen samt obligatoriska inlämningsuppgifter.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Ax, Christian & Kullvén, Håkan
Titel: Den nya ekonomistyrningen. Övningsbok.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Ax, Christian, Johansson, Christer, & Kullvén, Håkan
Titel: Den nya ekonomistyrningen
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Liber

Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.