Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp

Business Administration Ba (A), Financial Accounting, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ091G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Externredovisning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%
Naturvetenskap 80%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-04-01
Fastställd: 2009-10-12
Senast ändrad: 2013-06-12
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om terminologi och metodik för bokföring och bokslut samt teoretiska och praktiska insikter i extern redovisning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna kunna:
- klassificera och använda centrala ekonomiska begrepp inom
redovisningsområdet.
- redogöra för kontoplaner, affärshändelser, bokföring, bokslut,
redovisningsprinciper, lagstiftning, rekommendationer och praxis som påverkar
redovisningens utformning
- tillämpa löpande bokföring och upprätta årsbokslut som underlag för beskattning och beslutsfattande.

Innehåll

Kursen utgör en introduktion till företags ekonomiska informations- och rapporteringssystem och mer specifikt till området externredovisning. Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska inslag. Inledningsvis behandlas begreppsdefinitioner och klassificeringar av ekonomiska grundbegrepp. Därefter avhandlas redovisningsprinciper, lagstiftning, rekommendationer och praxis i samband med bokföring, bokslutsteknik och upprättande av balans- och resultaträkningar. Vidare betonas externredovisningens koppling till företagsbeskattning och gällande lagstiftning på det området. Även sambandet mellan extern och intern redovisning berörs.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier. Viss undervisning kan vara obligatorisk.

Distanskursens undervisning består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen och skriftliga inlämningsuppgifter.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Grönlund, Anders, Tagesson, Torbjörn & Öhman, Peter, Principbaserad redovisning (faktabok, övningsbok och webbövningar), Lund, Studentlitteratur, senaste upplagan

Referenslitteratur

Samlingsvolymen - redovisning, Stockholm, FAR SRS Förlag, senaste upplagan

Samlingvolymen - revision, Stockholm, FAR SRS Förlag, senaste upplagan

Utdelat material tillkommer.

Additional course material is provided during lectures or is made accessible on the course platform.