Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp

Business Administration Ba (A), Financial Accounting, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ091G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Externredovisning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%, Naturvetenskap 80%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Fastställd: 2009-10-12
 • Senast ändrad: 2022-03-02
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om terminologi och metodik för bokföring och bokslut samt teoretiska och praktiska insikter i extern redovisning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna kunna:
– definiera, urskilja och använda centrala ekonomiska begrepp inom
redovisningsområdet.
– beskriva, använda och sortera redovisningsprinciper, lagstiftning,
rekommendationer och praxis samt relatera detta till redovisningens
utformning.
– registrera och klassificera olika affärshändelser samt tillämpa löpande bokföring.
– upprätta årsbokslut som underlag för beskattning och beslutsfattande.

Innehåll

Kursen utgör en introduktion till företags externa informations- och rapporteringssystem. Kursen har såväl teoretiska som praktiska inslag. Här behandlas begreppsdefinitioner och klassificeringar av ekonomiska grundbegrepp. Vidare avhandlas redovisningsprinciper, nationell och internationell lagstiftning, rekommendationer och praxis i samband med bokföring, bokslutsteknik och upprättande av balans- och resultaträkningar. Betonas gör externredovisningens koppling till företagsbeskattning och gällande lagstiftning på det området. Även sambandet mellan extern och intern redovisning berörs, liksom hållbarhets- och jämställdhetsaspekter samt etiska förhållningssätt. Övningar görs i bokföringsprogram och i kursen ingår även näringslivsinslag.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen består av föreläsningar, utlagt material, olika former av övningar och näringslivsinslag. Vid näringslivsinslag gäller obligatorisk närvaro (vid frånvaro ges kompletteringsuppgifter). Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Distanskurs:
Undervisningen består av digitala föreläsningar, utlagt material, näringslivsinslag och kommunikation i en nätbaserad undervisningsplattform (vid frånvaro vid näringslivsinslag ges kompletteringsuppgifter). Eventuella fysiska träffar är inte obligatoriska, förutom i de fall en skriftlig individuell salstentamen förekommer. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Eget studentansvar: Studenten ansvarar själv för sitt eget lärande och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemen-
samma arbeten.

Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kurs-
ansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

1400: Individuell skriftlig tentamen, 6,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1410: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1411: Näringslivsinslag - praktisk tillämpning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Campuskurs och Distanskurs: Vid hemtentamen eller skriftlig inlämningsuppgift kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Hellman, N., Tagesson, T., Öhman, P. & Grönlund, A.
 • Titel: Principbaserad redovisning (faktabok, övningsbok och webbövningar)
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur

Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-06-21