Kursplan

Kursplan för Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp

Business Administration Ba (A), Financial Accounting, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ007U
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Externredovisning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 80%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2008-04-01
 • Fastställd: 2016-01-18
 • Senast ändrad: 2016-01-18
 • Giltig fr.o.m: 2016-01-11

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om terminologi och metodik för bokföring och bokslut samt teoretiska och praktiska insikter i extern redovisning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna kunna:
- klassificera och använda centrala ekonomiska begrepp inom
redovisningsområdet.
- redogöra för kontoplaner, affärshändelser, bokföring, bokslut,
redovisningsprinciper, lagstiftning, rekommendationer och praxis som påverkar
redovisningens utformning
- tillämpa löpande bokföring och upprätta årsbokslut som underlag för beskattning och beslutsfattande.

Innehåll

Kursen utgör en introduktion till företags ekonomiska informations- och rapporteringssystem och mer specifikt till området externredovisning. Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska inslag. Inledningsvis behandlas begreppsdefinitioner och klassificeringar av ekonomiska grundbegrepp. Därefter avhandlas redovisningsprinciper, lagstiftning, rekommendationer och praxis i samband med bokföring, bokslutsteknik och upprättande av balans- och resultaträkningar. Vidare betonas externredovisningens koppling till företagsbeskattning och gällande lagstiftning på det området. Även sambandet mellan extern och intern redovisning berörs.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar. Obligatorisk närvaro vid seminarier samt obligatoriska inlämningsuppgifter.

Distanskursens undervisning består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram, samt obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Examination sker genom skriftlig individuell tentamen samt obligatoriska inlämningsuppgifter.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Grönlund, Anders, Tagesson, Torbjörn & Öhman, Peter
 • Titel: Principbaserad redovisning (faktabok, övningsbok och webbövningar)
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Titel: Fars samlingsvolym - redovisning
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: FAR Akademi
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Titel: Fars samlingvolym - revision
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: FAR Akademi
 • Upplaga: senaste upplagan
Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.