Företagsekonomi GR (A), Företagsekonomi för elitidrottare, 30 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Företagsekonomi GR (A), Företagsekonomi för elitidrottare, 30 hp

Business Administration BA (A), Business Administration for Elite Athletes, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ127G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Företagsekonomi för elitidrottare
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-01-27
 • Fastställd: 2020-02-24
 • Senast ändrad: 2022-03-15
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i företagsekonomi utifrån praktiska frågor relaterade till studentens egna förutsättningar som elitidrottare. Kursens syftar vidare till att ge grundläggande kunskaper om och förståelse för centrala begrepp och olika perspektiv på, samt problemställningar och problemlösningar inom företagsekonomiområdet. Syftet är vidare att ge grundläggande kunskaper om och förståelse för grunderna i akademiskt arbete i form av rapporter, PM, uppsatser och seminarier. Idrottsperspektivet kommer att lyftas fram genom exempel i texter och undervisning samt som en möjlig utgångspunkt i samband med inlämningsuppgifter. Det kan gälla organisation och ledarskap relaterat till idrottsvärlden, idrottsföreningars årsredovisningar och budgetar samt marknadsföring av idrottsevent.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Moment 1. Organisation och ledarskap
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna kunna:
– beskriva och med egna ord förklara centrala begrepp inom organisationsteori
– återge traditionella såväl som nyare ledande teorier på området samt översiktligt förklara organisationsteorins utveckling under 1900-talet
– identifiera och relatera olika typer av praktiska organisationsproblem samt använda organisationsteori för att kritiskt bearbeta dessa
– identifiera, beskriva, förklara och urskilja hur vetenskaplig kunskap skapas genom att producera ett avgränsat vetenskapligt arbete inom organisationsområdet

Moment 2. Ekonomistyrning
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna kunna:
– definiera, urskilja och använda centrala ekonomiska begrepp inom ekonomistyrningsområdet.
– beskriva ekonomistyrningens delområden, såsom kalkylering, budgetering och intern styrning och kontroll samt relatera dessa till varandra.
– tillämpa beräkningar som underlag för kalkyler, budgetar och interna styrnings- och kontrollverktyg.
– upprätta kalkyler och budgetar samt illustrera uppställningar avseende intern redovisning.

Moment 3. Externredovisning
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna kunna:
– definiera, urskilja och använda centrala ekonomiska begrepp inom redovisningsområdet.
– beskriva, använda och sortera redovisningsprinciper, lagstiftning, rekommendationer och praxis samt relatera detta till redovisningens utformning.
– registrera och klassificera olika affärshändelser samt tillämpa löpande bokföring.
– upprätta årsbokslut som underlag för beskattning och beslutsfattande.

Moment 4. Marknadsföring
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna kunna:
– identifiera, beskriva och sortera grundläggande kunskaper om marknadsföringens olika delområden och funktioner
– förklara skillnader mellan marknadsföring på olika slags marknader
– identifiera och relatera olika typer av praktiska marknadsföringsproblem samt använda marknadsföringsteori för att kritiskt bearbeta dessa
– identifiera, beskriva, förklara och urskilja hur vetenskaplig kunskap skapas genom att producera ett avgränsat vetenskapligt arbete inom marknadsföringsområdet

Innehåll

Kursen innehåller följande fyra moment:
1. Organisation och ledarskap, 7,5 hp
Kursen utgör en introduktion till organisering och ledning av arbete, och akademiskt skrivande. Organisationsteorins utveckling presenteras i ett tidsperspektiv, där olika skolbildningar behandlas i den ordning som de anses ha uppkommit. Vidare behandlas teori om hur organisationens vision, affärsidé och strategi omsätts i konkreta mål. Därutöver diskuteras individens- och gruppens roll och utmaningar i organisationen. Olika typer av ledarskap samt styrning av daglig verksamhet såväl som i förändringssituationer belyses. Kursen behandlar även hållbarhets- och jämställdhetsaspekter samt etiska förhållningssätt. I kursen ingår även moment som avser att träna förmågan att utforma PM/rapporter genom analyser av olika problemställningar och historiska och nutida perspektiv på ämnet. I detta kursmoment ingår att använda grundläggande sökteknik i för ämnet relevanta databaser och recitera, sammanfatta och tillämpa vetenskapliga texter, samt relatera dessa till organisatoriska utmaningar. I kursen ingår även olika former av näringslivsinslag.

2. Ekonomistyrning, 7,5 hp
Kursen utgör en introduktion till företags interna ekonomiska informations- och styrsystem. Kursen har såväl teoretiska som praktiska inslag. Här behandlas begreppsdefinitioner och klassificeringar av ekonomiska grundbegrepp. Vidare avhandlas resonemang om dessa begrepp och deras påverkan på företags resultat och lönsamhet. En stor del av innehållet inriktas på teoretiska modeller och praktiska metoder avseende kalkylering, budgetering och intern styrning och kontroll. Betydelsen av sambandet mellan information, analys, planering och uppföljning betonas, liksom hållbarhets- och jämställdhetsaspekter samt etiska förhållningssätt. Övningar görs i Excel eller andra liknande kalkylprogram och i kursen ingår även näringslivsinslag.

3. Externredovisning, 7,5 hp
Kursen utgör en introduktion till företags externa informations- och rapporteringssystem. Kursen har såväl teoretiska som praktiska inslag. Här behandlas begreppsdefinitioner och klassificeringar av ekonomiska grundbegrepp. Vidare avhandlas redovisningsprinciper, nationell och internationell lagstiftning, rekommendationer och praxis i samband med bokföring, bokslutsteknik och upprättande av balans- och resultaträkningar. Betonas gör externredovisningens koppling till företagsbeskattning och gällande lagstiftning på det området. Även sambandet mellan extern och intern redovisning berörs, liksom hållbarhets- och jämställdhetsaspekter samt etiska förhållningssätt. Övningar görs i bokföringsprogram och i kursen ingår även näringslivsinslag.

4. Marknadsföring, 7,5 hp
Kursen behandlar marknadsföringsteori på både strategisk och taktisk nivå. Kursens innehåll fokuseras kring skillnader mellan olika typer av marknader såsom köpbeteenden på affärsmarknader och konsumentmarknader. En annan central del handlar om hur företag skapar och kommunicerar sina värdeerbjudanden, hur värden skapas för kunder och hur värden återförs till företag. Vidare innehåller kursen genomgångar av olika typer av strategier för marknadsföring, exempelvis avseende varumärken, produkter och tjänster, prissättning, marknadskanaler, marknadskommunikation och hållbarhet. Kursen behandlar även hållbarhets- och jämställdhetsaspekter samt etiska förhållningssätt. I kursen ingår även moment som avser att träna förmågan att utforma PM/rapporter genom analyser av olika problemställningar och historiska och nutida perspektiv på ämnet. I detta kursmoment ingår att använda grundläggande sökteknik i för ämnet relevanta databaser och recitera, sammanfatta och tillämpa vetenskapliga texter, samt relatera dessa till marknadsföringsmässiga utmaningar. I kursen ingår även näringslivsinslag.
Kursen behandlar även marknadsföringens roll för elitidrottare

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram, samt obligatoriska inlämningsuppgifter. Kursen har inga fysiska träffar, förutom i de fall en skriftlig individuell salstentamen förekommer. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Eget studentansvar: Studenten ansvarar själv för sitt eget lärande och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

1010: Organisation och ledarskap, Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1011: Skriftlig gruppinlämningsuppgift (inklusive seminariedeltagande, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1012: Näringslivsinslag - praktisk tillämpning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2010: Ekonomistyrning, Individuell skriftlig tentamen, 6,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2011: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2012: Näringslivsinslag - praktisk tillämpning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3010: Externredovisning, Individuell skriftlig tentamen, 6,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3011: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3012: Näringslivsinslag - praktisk tillämpning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

4010: Marknadsföring, Individuell skriftlig tentamen, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

4011: Skriftlig gruppinlämningsuppgift (inklusive seminariedeltagande), 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

4012: Näringslivsinslag - praktisk tillämpning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen kan även ingå i huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Björklund, M. & Paulsson, U.
 • Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Bruzelius, L. H. & Skärvad, P-H.
 • Titel: Integrerad Organisationslära
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Corvellec, H. & Holmberg, L.
 • Titel: Organisationers vardag - sett underifrån
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
Moment 2
 • Författare/red: Ax, C. & Kullvén, H.
 • Titel: Den nya ekonomistyrningen
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Ax, C., Johansson, C. & Kullvén, H.
 • Titel: Den nya ekonomistyrningen. Övningsbok.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
Moment 3
 • Författare/red: Hellman, N., Tagesson, T., Öhman, P. & Grönlund, A.
 • Titel: Principbaserad redovisning (faktabok, övningsbok och webbövningar)
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Moment 4
 • Författare/red: Kotler, P., Armstrong, G. & Parment, A.
 • Titel: Principle of Marketing, Scandinavian Edition
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Pearson education limited

Referenslitteratur

Moment 1
 • Författare/red: Svenska språknämnden
 • Titel: Svenska skrivregler
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Åberg, G.
 • Titel: Handbok i svenska
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Wahlström & Widstrand
Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-03-14