Företagsekonomi GR (A), Hållbart företagande, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Företagsekonomi GR (A), Hållbart företagande, 7,5 hp

Business Administration Ba (A), Sustainable Business, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ054G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Hållbart företagande
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Fastställd: 2008-02-07
 • Senast ändrad: 2020-03-18
 • Giltig fr.o.m: 2020-05-31

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om vad hållbart företagande innebär.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

- redogöra för begreppet hållbar utveckling samt hållbart företagande
- analysera ett företags miljöarbete
- redogöra för miljöledningssystem både teoretiskt samt praktiskt

Innehåll

Kursen belyser företagande utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhetsbegreppet diskuteras utifrån ekonomiska, sociala samt miljömässiga dimensioner.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen kan bestå av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, olika former av övningar och olika former av näringslivsinslag. Vid seminarier gäller obligatorisk närvaro.

Distanskurs:
Undervisningen består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram, samt obligatoriska inlämningsuppgifter. Distanskursen har inga fysiska träffar, förutom i de fall en skriftlig individuell salstentamen förekommer. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Eget studentansvar: Studenten ansvarar själv för det egna lärandet och förväntas att självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

2000: Skriftlig individuell inlämningsuppgift, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2001: Skriftlig inlämningsuppgift 1, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2002: Skriftlig inlämningsuppgift 2, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Campuskurs och distanskurs:

Examination sker genom skriftlig individuell tentamen, även obligatoriska undervisningsinslag ska vara avklarade innan kursbetyg fastställs.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen, därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är en breddkurs och kan ingå i examen men kan inte ersätta annan kurs på grundläggande nivå i företagsekonomi A/B.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ammenberg, J.
 • Titel: Miljömanagement: Miljö- och hållbarhetsarbete i företag och andra organisationer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Ottosson, M., & Parment, A.
 • Titel: Hållbar marknadsföring: hur sociala, miljömässiga och ekonomiska hänsynstaganden kan bidra till hållbara företag och marknader
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur

Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2020-05-06