Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (A), Industriell ekonomi, 7,5 hp

Business Administration Ba (A), Industrial Economy, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ094G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Industriell ekonomi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%
Naturvetenskap 80%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2009-10-12
Senast ändrad: 2013-06-12
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till företagsekonomisk teori med särskild inriktning mot industriföretagets förutsättningar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall kursdeltagarna kunna:
- redogöra för innebörden av att uppträda på en konkurrensutsatt
marknad under kommersiella villkor,
- redogöra för grundläggande synsätt, begrepp och modeller inom
företagsekonomisk teori,
- göra grundläggande kostnads-, intäkts- och resultatberäkningar,
- upprätta produktkalkyler, investeringskalkyler samt göra enklare
finansiella beräkningar.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till:
Redovisning
Budgetering
Produktkalkylering - Investeringskalkylering
Industriell organisation (ledarskap, arbetsledning, patent)
Marknadsföring
Finansiering och kapitalbindning
Ekonomiska system

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och obligatoriska seminarier och/eller inlämningsuppgifter.

Distanskursens undervisning består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningprogram.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig tentamen och seminarier.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Atkinson, A., Kaplan, R., Matsumura, E. & Young S., Management Accounting, New Jersey, Prentice Hall, Latest edition, 0-13-173281-1

Kommentar: För utländska studenter/ Only for foreign students.

Jones, G, Organizational Theory, Design and Change, Pearson Education, Sixth edition, ISBN: 9780138157111

Kommentar: För utländska studenter/ Only for foreign students.

Kotler, Philip; Armstrong, Gary; Wong, Veronica; Saunders, John, Principles of Marketing, European Edition, Pearson Education Limited, Latest edition

Kommentar: För utländska studenter/ Only for foreign students.

Skärvad, Per-Hugo & Olsson, Jan, Företagsekonomi 100, Malmö, Liber, senaste upplagan

Kommentar: För svenska studenter/ Only for swedish students.

Skärvad, Per-Hugo & Olsson, Jan, Företagsekonomi 100, Lösningar, Malmö, Liber, senaste upplagan

Kommentar: För svenska studenter/ Only for swedish students.

Skärvad, Per-Hugo & Olsson, Jan, Företagsekonomi 100, Övningsbok, Malmö, Liber, senaste upplagan

Kommentar: För svenska studenter/ Only for swedish students.

Utdelat material tillkommer.

Övrig information

Breddkurs. Kursen kan ingå som separat kurs i examen men inte ersätta annan kurs på grundläggande nivå i företagsekonomi.

Kursen kan komma att ges på engelska.