Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (A), Ledning i projekt, 7,5 hp

Business Administration Ba (A), Project Management 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ119G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Ledning i projekt
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2015-09-10
Fastställd: 2015-09-29
Senast ändrad: 2016-05-31
Giltig fr.o.m: 2016-09-30

Syfte

Syftet med kursen är att förstå ledning och organisering i projekt.

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs:
- förstå projektarbetsformens särart och förutsättningar
- förstå och kunna analysera projektledares och projektgruppers olika roller och utmaningar
- kunna analysera hur interna och externa processer hanteras i projekt

Innehåll

Breddkurs. Kursen behandlar övergripande frågor kring organisering i projekt, samt ledarskapets utmaningar i projekt. Vidare tar kursen upp projektets olika faser, samt hur externa och interna processer hanteras. I kursen förväntas studenten utveckla kunskap om hur grupprocesser uppstår och hur de hanteras samt de förutsättningar som gäller för projektledning.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Då kursen ges på campus bedrivs undervisningen i form av föreläsningar, litteraturstudier, inlämningsuppgifter och seminarier. Då kursen ges på distans bedrivs undervisningen genom litteraturstudier och inlämningsuppgifter. Vid distanskursen sker inga fysiska sammankomster, men dator med internetuppkoppling krävs.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Erhardsson, Niklas & Lindell, Per
Titel: Projektorganisationens dödssynder
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: TUK Förlag AB

Författare/red: Jansson, Tomas & Ljung, Lennart
Titel: Hemligheten med projektledning
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Stockholm: Liber AB

Författare/red: Macheridis, Nikos
Titel: Projektaspekter – Kunskapsområden för ledning och styrning av projekt
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Tonnquist, Bo
Titel: Projektledning
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Sanoma utbildning

Ytterligare artiklar tillkommer.

Övrig information

Kursen är en breddkurs och kan ingå i examen men kan inte ersätta annan kurs på grundläggande nivå i företagsekonomi A/B.