Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp

Business Administration Ba (A), Marketing 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ032G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Marknadsföring
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Fastställd: 2007-04-18
 • Senast ändrad: 2022-03-02
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper i marknadsföringsteori samt förståelse för dess tillämpning. Syftet är vidare att studenten ska tillägna sig kännedom om och förståelse för grunderna i akademiskt arbete i form av uppsatser, rapporter, PM och seminarier.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna kunna:
– identifiera, beskriva och sortera grundläggande kunskaper om
marknadsföringens olika delområden och funktioner
– förklara skillnader mellan marknadsföring på olika slags marknader
– identifiera och relatera olika typer av praktiska marknadsföringsproblem
samt använda marknadsföringsteori för att kritiskt bearbeta dessa
– identifiera, beskriva, förklara och urskilja hur vetenskaplig kunskap skapas
genom att producera ett avgränsat vetenskapligt arbete inom
marknadsföringsområdet

Innehåll

Kursen behandlar marknadsföringsteori på både strategisk och taktisk nivå. Kursens innehåll fokuseras kring skillnader mellan olika typer av marknader såsom köpbeteenden på affärsmarknader och konsumentmarknader. En annan central del handlar om hur företag skapar och kommunicerar sina värdeerbjudanden, hur värden skapas för kunder och hur värden återförs till företag. Vidare innehåller kursen genomgångar av olika typer av strategier för marknadsföring, exempelvis avseende varumärken, produkter och tjänster, prissättning, marknadskanaler, marknadskommunikation och hållbarhet. Kursen behandlar även hållbarhets- och jämställdhetsaspekter samt etiska förhållningssätt. I kursen ingår även moment som avser att träna förmågan att utforma PM/rapporter genom analyser av olika problemställningar och historiska och nutida perspektiv på ämnet. I detta kursmoment ingår att använda grundläggande sökteknik i för ämnet relevanta databaser och recitera, sammanfatta och tillämpa vetenskapliga texter, samt relatera dessa till marknadsföringsmässiga utmaningar. I kursen ingår även näringslivsinslag.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen består av föreläsningar, utlagt material, seminarier och näringslivsinslag.
Vid seminarier och näringslivsinslag gäller obligatorisk närvaro (vid frånvaro ges kompletteringsuppgifter). Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Distanskurs:
Undervisningen består av digitala föreläsningar, utlagt material, seminarier, näringslivsinslag och kommunikation i en nätbaserad undervisningsplattform (vid frånvaro vid seminarier och näringslivsinslag ges kompletteringsuppgifter). Eventuella fysiska träffar är inte obligatoriska, förutom i de fall en skriftlig individuell salstentamen förekommer. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Eget studentansvar: Studenten ansvarar själv för sitt eget lärande och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

5010: Individuell skriftlig tentamen, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

5013: Skriftlig gruppinlämningsuppgift (inklusive seminariedeltagande), 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

5014: Näringslivsinslag - praktisk tillämpning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Campuskurs och Distanskurs: Vid hemtentamen eller skriftlig inlämningsuppgift kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen kan även ingå i huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Kotler, P., Armstrong, G. & Parment, A.
 • Titel: Principles of Marketing Scandinavian Edition
 • Upplaga: Senaste upplagan.
 • Förlag: Pearson education limited

Referenslitteratur

 • Författare/red: Svenska språknämnden
 • Titel: Svenska skrivregler
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Åberg, G.
 • Titel: Handbok i svenska
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Wahlström & Widstrand

Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material.

Scientific articles and other written texts.

Sidan uppdaterades 2022-06-21