Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring

Business Administration Ba (A), Marketing 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ010U
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Marknadsföring
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2016-01-18
Senast ändrad: 2016-01-18
Giltig fr.o.m: 2015-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i marknadsföringsteori samt förståelse för dess tillämpning.

Lärandemål

Kursdeltagare ska efter fullföljd kurs
- ha tillgodogjort sig grundläggande kunskaper om marknadsföringens olika
delområden och funktioner,
- förstå och behärska förekommande marknadsföringsbegrepp,
- på en grundläggande akademisk nivå kunna analysera marknadsföringsproblem,
- kunna jämföra och förstå skillnader mellan marknadsföring på olika slags
marknader,
- kunna koppla ihop marknadsföringsteori med praktiska
marknadsföringsproblem som företag normalt ställs inför,
- ha fått en inblick i hur akademiska arbeten skrivs och seminariebehandlas.
- kunna använda grundläggande sökteknik i någon/några för ämnet relevanta databaser.

Innehåll

Kursen avser marknadsföringsteori inriktad på både strategisk nivå och taktisk nivå.
Kursinnehållet behandlar varor och tjänster med avseende på marknadsföring mot konsumenten och företag.
I kursen ingår information av bibliotekspersonal om artikelsökning och databaser.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Obligatorisk närvaro vid seminarier.

Distanskursens undervisning består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig individuell tentamen och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Kotler, Philip; Armstrong, Gary; Parment, Anders
Titel: Principles of Marketing. Swedish Edition.
Upplaga: senaste upplagan.
Förlag: Prentice Hall

Artiklar och PM kan tillkomma.

Additional course material is provided during lectures or is made accessible on the course platform.

Övrig information

Kursen kan även ingå i huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap.