Kursplan för Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp

Business Administration Ba, (A), Organization and Leadership 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ118G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Organisation och ledarskap
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomivetenskap och juridik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2015-04-13
 • Senast ändrad: 2015-04-13
 • Giltig fr.o.m: 2015-08-02

Syfte

Kursens syfte är att ge kännedom om och förståelse för framträdande begrepp och perspektiv samt problemställningar och problemlösningar inom området organisationsteori. Syftet är vidare att ge kännedom om och förståelse för grunderna i akademiskt arbete i form av uppsatser, rapporter, PM och seminarier.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- definiera och förklara centrala begrepp inom organisationsteori utifrån ett
företagsekonomiskt perspektiv,
- återge traditionella och nyare ledande teorier på området samt översiktligt
jämföra och diskutera organisationsteorins utveckling under 1900-talet,
- tillämpa organisationsteori på problem i dagens samhälle, som exempelvis
att beskriva och analysera ett företags organisation utifrån aktuella teorier,
- i en kortare rapport eller PM behandla en avgränsad frågeställning och
jämföra praktik och teori,
- aktivt och självständigt förbereda och delta i seminariediskussioner och
genomföra kortare egna presentationer.
- använda grundläggande sökteknik i någon/några för ämnet relevanta databaser.

Innehåll

Kursens organisationsteoretiska del presenteras i ett tidsperspektiv, där olika organisationsteoretiska idéer och skolbildningar behandlas i den ordning som de anses ha uppkommit. Det dominerande ledningsperspektivet på organisationer kompletteras med ett perspektiv som belyser olika aspekter av livet i organisationer med utgångspunkt från den enskilde organisationsmedlemmen. I kursen ingår även moment som avser att träna förmågan att utforma PM/rapporter med avseende på såväl innehåll som struktur och formalia samt att presentera och opponera på PM/rapporter.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av utlagt material och kommunikation i det nätbaserade undervisningsprogrammet .

Examination

Examinationen sker genom skriftlig individuell tentamen och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Björklund, M., Paulsson, U.
 • Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera.
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Författare/red: Bruzelius, L. H., Skärvad, P-H.
 • Titel: Integrerad organisationslära.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Författare/red: Corvellec, H. Holmberg, L
 • Titel: Organisationers vardag - sett underifrån
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Svenska språknämnden
 • Titel: Svenska skrivregler
 • Förlag: Liber AB
 • Upplaga: senaste upplagan
 • ISBN: 914704974X
 • Författare/red: Åberg, G
 • Titel: Handbok i svenska
 • Förlag: Wahlström & Widstrand
 • Upplaga: senaste upplagan
 • ISBN: 9789146200925
Kursmaterial som delas ut alternativt finns tillgängligt på Internet, Studentportalen eller WebCt.

Additional course material is provided during lectures, or is made accessible on the course platform.
Övrig information
Kursen kan även ingå i huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap.