Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi, 7,5 hp

Business Administration Ba (A), Human Resource Costing and Accounting, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ117G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Personal och ekonomi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%, Naturvetenskap 40%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2015-01-14
 • Senast ändrad: 2021-06-18
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-10

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i personalekonomi.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- Definiera, förklara och använda centrala ekonomiska begrepp inom personalekonomiområdet,

- Redovisa kunskaper inom områdena personalekonomiska kalkyler, personalekonomisk verksamhetsstyrning och personalekonomisk redovisning,

- Visa praktiska färdigheter i att beräkna kostnader och intäkter, samt redogöra för tillvägagångssätt, när det gäller personalomsättning och rekrytering, sjukfrånvaro och friskvårdsinsatser samt för olika utvecklingsinsatser, exempelvis utbildningsinsatser,

- Behandla avgränsade frågeställningar inom personalekonomiområdet och jämföra praktik och teori.

Innehåll

Kursen utgör en introduktion till personalekonomi och innehåller såväl teoretiska som praktiska inslag. Inledningsvis behandlas begreppsdefinitioner och klassificeringar av personalekonomiska grundbegrepp. Därefter avhandlas personalekonomiska kalkyler och dess tillämpning inom personalområdet, vid exempelvis personalomsättning och utbildningsinsatser, samt personalekonomisk redovisning och verksamhetsstyrning. Innehållet fokuserar hur personalen och dess kostnader kan redovisas i personalekonomisk redovisning och hur detta även kan användas i verksamhetsstyrning och uppföljning. Förekommande problem och beslutsfrågor inom personalområdet belyses i ett ekonomiskt perspektiv. Även konsekvenser och beräkning av resultateffekter vid investeringar och åtgärder inom området personal, organisation och arbetsmiljö berörs.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen kan bestå av fysiska och digitala föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, olika former av övningar och näringslivsinslag samt utlagt material. Vid seminarier och näringslivsinslag gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Distanskurs:
Undervisningen kan bestå av digitala föreläsningar, digitala seminarier, utlagt material, någon form av näringslivsinslag och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram. Eventuella fysiska träffar är inte obligatoriska, förutom i de fall en skriftlig individuell salstentamen förekommer. Vid digitala seminarier gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Eget studentansvar: Studenten ansvarar själv för sitt eget lärande och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

2010: Uppgift 1. Personalkostnader/rekrytering, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
""

2020: Uppgift 2. Kompetenshöjning/utbildning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
""

2030: Uppgift 3. Hälsa, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
""

2040: Tentamen, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
""

Campuskurs och distanskurs:
Vid hemtentamen eller skriftlig inlämningsuppgift kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Breddkurs. Kursen kan ingå som separat kurs i examen men inte ersätta annan kurs på grundläggande nivå i företagsekonomi.
Kursen ersätter FÖ011G, Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi, 7,5 hp från och med vårterminen 2015. Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med FÖ011G.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Johansson, U. & Johrén, A.
 • Titel: Personalekonomi idag
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Lundmark, A.
 • Titel: Utbildning i arbetslivet. Utgångspunkter och principer för planering och genomförande av personalutbildning
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Malmqvist, C., Vinberg, S. & Larsson, J.
 • Titel: Att styra med hälsa - från statistik till strategi
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Metodicum

Referenslitteratur

 • Författare/red: Catasús, B., Högberg, O. & Johrén, A.
 • Titel: Boken om personalekonomi
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2021-06-18