Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi, 7,5 hp

Business Administration Ba (A), Human Resource Costing and Accounting, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ117G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Personal och ekonomi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%, Naturvetenskap 40%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2015-01-14
 • Senast ändrad: 2019-11-18
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i personalekonomi.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna kunna:

- Definiera, förklara och använda centrala ekonomiska begrepp inom personalekonomiområdet,

- Redovisa kunskaper inom områdena personalekonomiska kalkyler, personalekonomisk verksamhetsstyrning och personalekonomisk redovisning,

- Visa praktiska färdigheter i att beräkna kostnader och intäkter, samt redogöra för tillvägagångssätt, när det gäller personalomsättning och rekrytering, sjukfrånvaro och friskvårdsinsatser samt för olika utvecklingsinsatser, exempelvis utbildningsinsatser,

- Behandla avgränsade frågeställningar inom personalekonomiområdet och jämföra praktik och teori.

Innehåll

Kursen utgör en introduktion till personalekonomi och innehåller såväl teoretiska som praktiska inslag. Inledningsvis behandlas begreppsdefinitioner och klassificeringar av personalekonomiska grundbegrepp. Därefter avhandlas personalekonomiska kalkyler och dess tillämpning inom personalområdet, vid exempelvis personalomsättning och utbildningsinsatser, samt personalekonomisk redovisning och verksamhetsstyrning. Innehållet fokuserar hur personalen och dess kostnader kan redovisas i personalekonomisk redovisning och hur detta även kan användas i verksamhetsstyrning och uppföljning. Förekommande problem och beslutsfrågor inom personalområdet belyses i ett ekonomiskt perspektiv. Även konsekvenser och beräkning av resultateffekter vid investeringar och åtgärder inom området personal, organisation och arbetsmiljö berörs.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar. Vid seminarier och gästföreläsningar gäller obligatorisk närvaro. Vissa undervisningsinslag är obligatoriska.

Distanskurs:
Undervisningen består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram, samt obligatoriska inlämningsuppgifter. Distanskursen har inga fysiska träffar. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Eget studentansvar: Studenterna ansvarar själv för det egna lärandet och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

2010: Uppgift 1. Personalkostnader/rekrytering, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2020: Uppgift 2. Kompetenshöjning/utbildning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2030: Uppgift 3. Hälsa, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2040: Tentamen, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Campuskurs:
Examination sker genom skriftlig individuell salstentamen. Även obligatoriska undervisningsinslag ska vara avklarade innan kursbetyg fastställs.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Distanskurs:
Examination sker genom skriftlig individuell salstentamen. Även obligatoriska undervisningsinslag ska vara avklarade innan kursbetyg fastställs.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Breddkurs. Kursen kan ingå som separat kurs i examen men inte ersätta annan kurs på grundläggande nivå i företagsekonomi.
Kursen ersätter FÖ011G, Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi, 7,5 hp från och med vårterminen 2015. Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med FÖ011G.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Johansson, U., Johrén, A.
 • Titel: Personalekonomi idag.
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Lundmark, A
 • Titel: Utbildning i arbetslivet. Utgångspunkter och principer för planering och genomförande av personalutbildning
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 1998
 • Författare/red: Malmqvist, C., Vinberg, S., Larsson, J.
 • Titel: Att styra med hälsa - från statistik till strategi
 • Förlag: Metodicum
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Catasús, B., Högberg, O., Johrén, A.
 • Titel: Boken om personalekonomi
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
Utdelat material tillkommer.