Kursplan

Kursplan för Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi

Business Administration Ba (A), Human Resource Costing and Accounting, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ008U
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Personal och ekonomi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 40%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2016-01-18
 • Senast ändrad: 2016-01-18
 • Giltig fr.o.m: 2015-01-11

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i personalekonomi.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagaren kunna:
- förstå och förklara kostnader för en personalomsättning och värdet av att
rekrytera rätt,
- visa hur en beräkning av utbildningskostnader kan göras samt de intäkter
som kan förväntas,
- ingående behandla kostnader vid sjukfrånvaro,
- räkna ut värdet av att rehabilitera en medarbetare,
- räkna ut värdet av att anskaffa arbetshjälpmedel,
- räkna ut värdet av att åtgärda en konfliktsituation,
- förstå och förklara värdet av att lösa ett övertalighetsproblem,
- redovisa och synliggöra personal i en årsredovisning,
- skriva några kortare rapporter eller PM som behandlar avgränsade
frågeställningar som jämför praktik och teori,
- aktivt och självständigt eller i grupp förbereda och deltaga i
seminariediskussioner och genomföra kortare presentationer tillsammans
med kursdeltagarna,
- använda en systematisk och rationell metod för att mäta effekter av
mänskligt beteende inom personalekonomiområdet.

Innehåll

Personalarbetets resultatinriktning - Konsekvensbedömning och beräkning av resultateffekter vid investeringar och åtgärdsprogram i området personal, organisation och arbetsmiljö.
Personalekonomiska kalkyler - Kalkyleringens teori, begrepp och metoder samt dess tillämpning på förekommande bedömningar i personalområdet.
Personalekonomisk redovisning - Personalresultaträkningen och uppföljningen av personalkostnader för att tydliggöra kostnads-strukturen och styra personalpolitiken.
Personalekonomins tillämpningsområden - Exempel på analys och beräkningar i områdena: rekrytering, utveckling, förändring, avveckling osv.
Personal och organisation samt förekommande problem och beslutsfrågor i personalområdet skall belysas i ett ekonomiskt perspektiv.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar, handledning och seminarier.

Distanskursens undervisning består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen och PM-uppgift.

Länk till Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Johansson, U., Johrén, A.
 • Titel: Personalekonomi idag.
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Författare/red: Lundmark, A
 • Titel: Utbildning i arbetslivet. Utgångspunkter och principer för planering och genomförande av personalutbildning
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 1998
 • Författare/red: Malmqvist, C., Vinberg, S., Larsson, J.
 • Titel: Att styra med hälsa - från statistik till strategi
 • Förlag: Metodicum
 • Upplaga: 2007
 • ISBN: ISBN 978-91-633-0183-4
Utdelat material tillkommer.
Övrig information
Breddkurs. Kursen kan ingå som separat kurs i examen men inte ersätta annan kurs på grundläggande nivå i företagsekonomi.
Kursen ersätter FÖ011G, Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi, 7,5 hp från och med vårterminen 2015. Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med FÖ011G.